Jdi na obsah Jdi na menu
 


Všeobecné obchodní podmínky Bigpoint GmbH

1 Obsah platnosti

Společnost Bigpoint GmbH nabízí na internetu herní portál na www.bigpoint.cz (dále jako „Bigpoint“). Na Bigpointu jsou nabízeny

různé online hry i další služby. Ke službám patří např. vytvoření profilové stránky, účast na blozích a fórech, vkládání mediálních

obsahů jako jsou fotky, texty a hry, nakupování virtuálních předmětů a/nebo ostatní služby. Účastníci her společnosti Bigpoint

GmbH a uživatelé herního portálu Bigpoint jsou dále označováni jako “uživatelé”. Pokud je v těchto Všeobecných obchodních

podmínkách (dále jako “VOP”) řeč o “hrách” nebo “službách”, jsou tak označovány hry a služby společnosti Bigpoint GmbH.

Bigpoint GmbH poskytuje služby vůči uživatelům těchto her a služeb výhradně na základě těchto VOP. VOP uživatele výslovně

nejsou součástí smlouvy, ledaže by s nimi Bigpoint GmbH výslovně písemně souhlasila.

Následující VOP upravují užívání herního portálu Bigpoint, online her a služeb společnosti Bigpoint GmbH. Užívání může být v prvé

řadě dosaženo osobním počítačem, který je připojen na internet přes telefon, ISDN, DSL nebo jiné ekvivalentní připojení. Navíc je

užívání možné přes různé jiné koncové přístroje, které jsou schopny připojení k internetu, přičemž zde může být omezen rozsah

funkcí a/nebo grafika.

Předmětem těchto VOP nejsou případné otázky, které mohou nastat v souvislosti s přenecháním připojení a spojení webových

stránek a online her a software třetích osob (prohlížeč, přístupový software), protože tyto služby nejsou poskytovány společností

Bigpoint GmbH.

1.1 Uživatelé

1.1.1 Bigpoint GmbH nabízí své hry a služby výhradně spotřebitelům ve smyslu § 13 německého Občanského zákoníku

(Bürgerliches Gesetzbuch - BGB). Užívání her a služeb společnosti Bigpoint GmbH k výdělečným účelům nebo jiným komerčním

účelům je vyloučeno.

1.1.2 K užívání jsou oprávněny osoby, které buď v okamžiku přihlášení k užívání dovršily 18. rok života nebo jejichž zákonní

zástupci souhlasili s užíváním. Herní pravidla jednotlivých her mohou stanovovat, že osoby pod hranicí určitého věku nejsou

oprávněny k užívání ani tehdy, pokud souhlasí jejich zákonní zástupci.

1.1.3 Přihlášením k užívání her a/nebo služeb uživatel výslovně (i) potvrzuje svou plnoletost a způsobilost k právním úkonům,

příp. (ii) u nezletilých potvrzuje existenci souhlasu zákonného zástupce.

1.2 Předmět smlouvy, užívání a změna her a služeb

1.2.1 Bigpoint GmbH umožňuje uživatelům v rámci dostupných technických a provozních možností účast na hrách a službách,

které nabízí na internetu.

1.2.2 Účast na hrách slouží pouze k zábavě.

1.2.3 U služeb ponechává společnost Bigpoint GmbH k dispozici na Bigpointu určité informace a umožňuje uživatelům mj. dávat

na síť informace, vytvářet individuální osobní profily, do kterých mohou nahlédnout uživatelé her, služeb a třetí osoby. Dále může

uživatel prostřednictvím Bigpointu komunikovat s třetími osobami, vyměňovat si fotky, videa, hry a pokud je to možné, hudbu a

jiné mediální obsahy, zveřejňovat blogy a komentáře, vydávat hodnocení o hrách, jiných uživatelích, třetích osobách nebo

transakcích.

1.2.4 Užívání je umožněno tak, že společnost Bigpoint GmbH poskytuje na příslušných URL her resp. Služeb aplikaci, která je pro

účast nezbytná. Bigpoint GmbH si vyhrazuje právo nabízet hry – příp. s jiným rozsahem funkcí – i na datových nosičích, které je

možné zakoupit. Prodej her nepodléhá těmto obchodním podmínkám.

1.2.5 Účast na hrách a užívání služeb je vyhrazeno pouze osobám, které si předem cestou registrace vytvořily zákaznický účet

(dále jako „účet“). Účet může být vytvořen na herním portálu Bigpoint nebo na příslušné URL hry. Účet vytvořený na herním

portálu Bigpoint opravňuje uživatele k užívání všech her za předpokladů uvedených v bodě 1.1.

1.2.6 Přihlášení, tzn. žádost o otevření účtu, proběhne vyplněním formuláře a zadáním různých informací. Užívání her a/nebo

služeb bude umožněno od okamžiku, kdy společnost Bigpoint GmbH vytvoří pro uživatele účet.

1.2.7 Uživatel je oprávněn vytvořit na Bigpointu více účtů. Některých her provozovaných společností Bigpoint GmbH se však

uživatel smí zúčastnit pouze s jedním účtem („Zákaz multiúčtů“). Bližší informace jsou uvedeny v herních pravidlech. Bigpoint

GmbH naléhavě doporučuje uživatelům, kteří disponují více účty, aby si přesně prostudovali herní pravidla, protože porušení

zákazu multiúčtů může být potrestáno okamžitým zablokováním uživatele. I u her, kde smí mít jeden uživatel více účtů, je

zakázáno, aby několik účtů stejného uživatele navzájem komunikovalo nebo jiným způsobem vzájemně spolupracovalo (“Zákaz

pushingu”). Účet nesmí být zvláště použit k tomu, aby se vytvářely výhody jinému účtu stejného uživatele, například tím, že

budou převáděny předměty nebo částky herní měny v rámci hry z jednoho účtu na jiný účet stejného uživatele, nebo k tomu, aby

jeden účet bojoval s jiným účtem nebo proti jinému účtu stejného uživatele.

1.2.8 Po vytvoření účtu se může uživatel účastnit příslušné hry/služby tak, že otevře herní portál Bigpoint nebo příslušnou URL a

přihlásí se.

1.2.9 Užívání her a služeb je povoleno pouze prostřednictvím internetového prohlížeče nebo speciálních tools, které poskytne k

dispozici Bigpoint GmbH nebo které výslovně schválí („Zákaz užívání neautorizovaných skriptů“). To znamená především, že je

zakázáno používání programů, které vytvářejí nadměrné přetížení serveru. Je zakázáno používání software pro systematické nebo

automatické ovládání her nebo jednotlivých herních funkcí (boty, makra), pro reprodukci nebo vyhodnocování her, herních prvků

nebo obsahů, které jsou nastaveny na platformě Bigpoint.

Všeobecné obchodní podmínky Bigpoint GmbH

1.2.10 Uživatel nemá nárok na otevření účtu nebo zveřejnění případných obsahů na Bigpointu.

1.2.11 Aktuální technické a jiné předpoklady pro hry a účast na službách jsou uvedeny na platformě Bigpoint a/nebo webových

stránkách her.

1.2.12 Hry a služby jsou průběžně aktualizovány, upravovány, rozšiřovány a obměňovány. Uživatel tedy obdrží pouze právo k

užívání příslušné hry a služeb v právě aktuálním znění.

1.2.13 Užívání her v jejich základní verzi je bezplatné. Určité funkce a příslušenství jsou však k dispozici pouze platícím uživatelům

(viz bod 7). Pokud není sjednáno v popisech jednotlivých služeb jinak, je užívání služeb zdarma.

1.2.14 Nárok uživatele na zachování her a/nebo služeb ve verzi, která existovala při uzavření smlouvy, neexistuje. Bigpoint GmbH

si vyhrazuje právo pozastavit provozování hry a/nebo služeb kdykoliv bez udání důvodů. Uživatel může dle svého rozhodnutí

požadovat, aby mu v tomto případě byly připsány k dobru případné již předem poskytnuté úhrady (např. za premium funkce) pro

jiné hry a/nebo služby, které provozuje Bigpoint GmbH, nebo může požadovat, aby společnost Bigpoint GmbH předem zaplacené

úhrady vrátila. Právo uživatele vypovědět smlouvu na neuživatelné hry a/nebo služby s okamžitou platností zůstává nedotčeno.

Další nároky uživatele jsou vyloučeny, pokud není v těchto VOP výslovně stanoveno jinak.

2 Návrh a uzavření smlouvy

2.1 Vyplněním registračního formuláře odevzdává uživatel závazný návrh na uzavření smlouvy o užívání her a služeb (také „Žádost

o užívání“). Za tímto účelem je třeba úplně a správně vyplnit všechna nezbytná datová pole registračního formuláře.

2.2 Smlouva mezi Bigpoint GmbH a uživatelem bude realizována přijetím žádosti o užívání společností Bigpoint GmbH. Přijetí může

proběhnout výslovně nebo prvním aktem plnění společností Bigpoint GmbH.

2.3 Doručení žádosti o užívání bude neprodleně potvrzeno společností Bigpoint GmbH elektronickou cestou na uživatelem

uvedenou e-mailovou adresu. Potvrzení o doručení nepředstavuje závazné přijetí žádosti o užívání. Potvrzení o doručení však

může být spojeno s prohlášením o přijetí.

3 Právo na odvolání

Uživatel může odvolat své prohlášení o uzavření smlouvy o užívání her a služeb a o objednávce prémiového

příslušenství v rozmezí dvou týdnů bez udání důvodů písemnou formou (např. dopis, fax, e-mail). Lhůta začíná

nejdříve obdržením tohoto poučení. K dodržení odvolací lhůty postačí včasné odeslání odvolání.

Právo na odvolání zaniká i tehdy, pokud se jedná o služby nabízené společností Bigpoint GmbH, pokud Bigpoint

GmbH začal s realizací služby s výslovným souhlasem uživatele před ukončením odvolací lhůty nebo pokud k ní

uživatel sám dal podnět. Z toho se vychází tehdy, pokud uživatel používal hru resp. prémiové příslušenství nebo

služby.

Odvolání je třeba adresovat na:

Bigpoint

 

GmbH

Christoph-Probst-Weg 3

20251 Hamburg

Tel: +49 (0) 40 - 600 80 99 – 0

Fax: +49 (0) 40 - 600 80 99 – 99

e-mail: stop@bigpoint.com

V případě odvolání prostřednictvím e-mailu je třeba v předmětu uvést název hry, příp. prémiového příslušenství

a/nebo služby a jméno uživatele.

V případě účinného odvolání se vrátí oboustranně přijatá plnění a případně se vydají užívání. To znamená, že již

zaplacené úhrady nebudou příp. vráceny zpět v plné výši, pokud uživatel před podáním odvolání poskytnuté

služby užíval.

4 Dostupnost

Bigpoint GmbH zaručuje dostupnost her a služeb ročně v průměru 90 % (devadesát procent). Výjimkou jsou období, ve kterých

servery herního portálu Bigpoint nebo jednotlivých her nejsou na internetu dostupné z důvodu technických nebo jiných problémů,

které nespadají do oblasti vlivu společnosti Bigpoint GmbH (vyšší moc, zavinění třetích osob atd.) a období, ve kterých se

provádějí běžné údržbářské práce. Bigpoint GmbH může omezit přístup ke službám, pokud je to nezbytné pro bezpečnost

síťového provozu, zachování síťové integrity, především zabránění závažným poruchám sítě, softwaru nebo uložených údajů.

5 Přístup a seznámení se s VOP, změny a další oznámení, navázání kontaktu uživatelem

5.1 Odesláním žádosti o užívání a užíváním her a/nebo služeb uživatel uznává VOP. Podmínky platí pro jakékoliv přihlášení na

portálu Bigpoint, především pro každou účast na hrách a/nebo pro užívání služeb. VOP mohou být před odesláním žádosti o

užívání uživatelem vytisknuty nebo uloženy na trvalém médiu.

Všeobecné obchodní podmínky Bigpoint GmbH

5.2 Bigpoint GmbH si vyhrazuje právo kdykoliv s účinností do budoucna tyto VOP změnit nebo je doplnit, pokud se to považuje za

nutné a pokud tím nebude poškozen uživatel.

5.3 Změny VOP budou oznámeny vhodným způsobem oznámením v textové podobě. Oznámení zpravidla probíhá zveřejněním na

webových stránkách her a/nebo příslušných služeb, které provozuje Bigpoint GmbH, nebo e-mailem. Změny VOP budou uživateli v

každém případě oznámeny při dalším přihlášení po změně formou zvýrazněného oznámení.

5.4 Uživatel může vznést do 14 (čtrnácti) dnů po oznámení a možnosti vzetí na vědomí námitku proti VOP. Pokud uživatel proti

změněným podmínkám nepodá ve lhůtě 14 dnů po oznámení a možnosti vzetí na vědomí písemnou námitku vůči společnosti

Bigpoint GmbH nebo pokud hry a/nebo služby nadále využívá, stanou se pro něj změněné nebo doplněné podmínky účinné.

Pokud uživatel ve lhůtě vznese námitku, jsou obě strany oprávněny smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou jednoho měsíce,

pokud již neexistuje dle bodu 8.1 právo na výpověď v kteroukoli dobu. Až do ukončení smlouvy nadále platí původní VOP.

Případné odměny za poskytnuté služby, které byly uhrazeny předem mimo období ukončení, budou uživateli v tomto případě

vráceny podílově. Další nároky uživatele jsou vyloučeny.

5.5 Bigpoint GmbH bude v informování o změnách zvláště upozorňovat na možnost podat námitku a možnost výpovědi, na lhůtu a

právní účinky, především s ohledem na opomenuté podání námitky.

5.6 Bigpoint GmbH bude s uživatelem zpravidla komunikovat prostřednictvím e-mailu, pokud nebude těmito VOP nebo jinou

dohodou s uživatelem určeno jinak. Uživatel zajistí, aby jej zastihly maily, které budou zaslány společností Bigpoint GmbH na emailovou

adresu, kterou uvede při registraci nebo později společnosti Bigpoint GmbH sdělí. Uživatel se o to postará mj. vhodným

nastavením spamového filtru a bude tuto adresu pravidelně kontrolovat. Pro ostatní písemný styk zůstává společnosti Bigpoint

GmbH jinak vyhrazeno, jakou formu korespondence zvolí.

5.7 Uživatel při každém navázání kontaktu s Bigpoint GmbH uvede, na kterou z her a/nebo služeb a na který herní účet resp. účet

služeb se jeho žádost vztahuje.

6 Herní návody, herní pravidla

6.1 Herní návody a herní pravidla příslušných her a služeb jsou zveřejněny na herním portálu Bigpoint resp. příslušné webové

stránce hry/služby.

6.2 Uživateli je známo, že ve světě her hraje spolu s velkým počtem jiných uživatelů resp. že na Bigpointu komunikuje s různými

uživateli služeb. Aby byla umožněna zdárná souhra, je nezbytné dodržování pravidel. Účastí uživatel uznává herní pravidla a

předpoklady pro účast na službách jako závazné.

6.3 Uživatel se i jinak zdrží všeho, co ruší provoz her a služeb a zdárnou souhru.

7 Tarifní stupně, platební podmínky, prodlení

7.1 Online hry

7.1.1 Základní verze

Bigpoint GmbH poskytuje hry uživatelům v zásadě od okamžiku vytvoření účtu (viz výše 1.2). V tomto případě je uživateli k

dispozici nejprve pouze základní verze. Vytvoření účtu a užívání základní verze jsou bezplatné. Základní verze není časově

omezena (nehledě na právo společnosti Bigpoint GmbH na zastavení her) a je v plné míře hratelná. V základní verzi však nejsou

uživateli k dispozici všechna příslušenství.

7.1.2 Prémiové příslušenství

Uživatel má možnost obdržet po zaplacení úhrady příslušenství, která nejsou k dispozici v základní verzi (dále jako: prémiové

příslušenství). U jednotlivých her mohou být nabízena různá prémiová příslušenství. Na webové stránce her jsou informace o tom,

jaká prémiová příslušenství jsou nabízena za jaký tarif, jaké mají funkce a jaké předpoklady vyžadují. Přitom se může podle

konkrétního prémiového příslušenství a tarifu jednat o jednorázové platby, o nabití kreditu, který je v každé hře používán dle

pravidel hry pro určité funkce, nebo o platby, které jsou poskytnuty pro určité časové období (například dny, týdny, měsíce,

čtvrtrok, půlrok, rok).

Hry se neustále vyvíjejí kupředu. Bigpoint GmbH si proto vyhrazuje právo kdykoliv nabídnout nové prémiové příslušenství. Při

adaptaci a dalším vývoji her si společnost Bigpoint GmbH rovněž vyhrazuje právo nadále nenabízet jednotlivé prémiové

příslušenství a/nebo je také nabízet v bezplatné základní verzi (srov. výše 7.1.1). Pokud již uživatel provedl platby za prémiové

příslušenství na období, které je v budoucnu, a nemůže je užívat, protože již nejsou nabízeny a/nebo jsou k dispozici i v bezplatné

základní verzi, nabídne Bigpoint GmbH namísto toho dle volby uživatele výměnným způsobem jiné prémiové příslušenství a/nebo

–dle časového podílu- vrátí uživateli uhrazenou částku. V tomto případě je uživateli dovoleno vypovědět smlouvu o užívání s

okamžitou účinností. Další nároky uživatele jsou vyloučeny.

Pokud je uživatel nezletilý, objednávkou prémiového příslušenství výslovně potvrzuje, že mu byly za tímto účelem nebo k volnému

disponování přenechány prostředky, které jsou nutné na jejich zaplacení.

Pokud je u jednotlivých her možný přístup prostřednictvím stažených softwarů pro mobilní telefony, platí pro vzniklé náklady

pravidla pro prémiové příslušenství.

Všeobecné obchodní podmínky Bigpoint GmbH

7.1.3 Předplatné / automatické prodloužení

Pokud mají být uhrazeny platby za prémiové příslušenství za určité časové období, uzavře uživatel předplatné, které se

automaticky prodlouží, pokud jej uživatel nevypoví s lhůtou uvedenou v bodě 8.2 ke konci příslušného časového období. Délky

trvání předplatného jsou uvedeny v pravidlech, která jsou používána pro příslušnou hru.

7.1.4 Platební podmínky, splatnost

Bigpoint GmbH je oprávněna předem požadovat platby za užívání prémiového příslušenství (viz výše 7.1.2). Odměny za

poskytnuté služby jsou splatné uzavřením smlouvy a budou odepsány z bankovního účtu, který uvede uživatel resp. kreditních

karet, pokud uživatel nezvolí jiný způsob platby (například prémiovou SMS). Inkasovaná částka bude na vyúčtování kreditní karty

resp. na výpisu z účtu vykázána jako "WWW.BIGPOINT.COM" nebo Bigpoint GmbH.

7.1.5 Úpravy odměn

Bigpoint GmbH je kdykoliv oprávněna trvale nebo na omezenou dobu snížit ceny nebo trvale či na omezenou dobu nabízet nové

výrobky, výkony nebo způsoby vyúčtování. Bigpoint GmbH je kromě toho oprávněna kdykoliv změnit ceny s lhůtou šesti týdnů po

písemném předchozím oznámení nebo oznámení e-mailem na e-mailovou adresu, kterou uvede uživatel. Změněná cena platí,

pokud uživatel do šesti týdnů po oznámení vůči změněné ceně nevznese námitku. Smluvní vztah bude poté pokračovat za

změněných podmínek/cen. Bigpoint GmbH v oznámení o změnách zvláště upozorní na možnost vznesení námitky a výpovědi, na

lhůtu a právní následky, obzvláště s ohledem na opomenuté vznesení námitky.

Pokud uživatel včas vznese námitku, jsou obě strany oprávněny smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou jednoho měsíce, pokud

neexistuje již dle bodu 8.1 právo na výpověď v kteroukoli dobu. Až do ukončení smluvního vztahu nadále platí původní tarify.

Případné odměny za poskytnuté služby (platby), které byly uživatelem společnosti Bigpoint GmbH uhrazeny mimo období

ukončení, budou uživateli vráceny podílově. Další nároky uživatele jsou vyloučeny.

7.2 Prodlení

V případě prodlení je společnost Bigpoint GmbH oprávněna požadovat úroky ve výši 5% nad příslušnou základní úrokovou sazbu.

Bigpoint GmbH je v případě prodlení dále oprávněna pozastavit služby, příp. okamžitě zablokovat účty uživatele. Pro období

zablokování nevzniká úhrada za případně uzavřené předplatné. Bigpoint GmbH je však oprávněna vybrat manipulační poplatek za

zablokování, oznámení o zablokování a zrušení zablokování příp. zřízení nového účtu v případě plné platby. Výše manipulačního

poplatku je uvedena na herním portálu Bigpoint při otevření příslušné hry resp. služby. Uživateli je ve všech případech dovoleno

dokázat, že nevznikla škoda nebo že je škoda podstatně nižší.

7.3 Zpětné zaúčtování na vrub, storno poplatek

Pokud společnosti Bigpoint GmbH vzniknou zpětná zaúčtování na vrub vinou uživatele nebo chybějícím krytím na účtu, které

zavinil uživatel a/nebo pokud společnosti Bigpoint GmbH vzniknou pozdějším stornováním inkasních příkazů stornovací poplatky,

nese tímto způsobem vzniklé náklady uživatel.

Bigpoint GmbH je oprávněna požadovat tyto náklady spolu s původní odměnou opětovným odepsáním z účtu uživatele. Pokud

proběhne platba odměn jednoduchým inkasem nebo inkasem z kreditní karty a vzniknou zpětně účtovaná krytá inkasa, započítá

Bigpoint GmbH manipulační poplatek ve výši 9,60 euro za jednoduché inkaso/inkaso z kreditní karty s připočtením bankovních

poplatků, které pro Bigpoint GmbH vzniknou. Uživateli je ve všech případech dovoleno dokázat, že nevznikla škoda nebo že je

škoda podstatně nižší.

7.4 Žádná záruka výhry

Bigpoint GmbH nezaručuje uživatelům výhry. Uživatelé zvláště nemají nárok na vyplacení ceny, pokud tento nárok výslovně

nevyplývá z těchto VOP.

Nárok na vyplacení výhry může existovat pouze tehdy, pokud byla tato výhra společností Bigpoint GmbH výslovně přislíbena.

Nárok neexistuje ani tehdy, pokud Bigpoint GmbH zjistí, že by mohl možný nárok na výhru vzniknout na základě manipulací –

technického nebo právního druhu a/nebo na základě jakékoliv z hlediska trestního práva relevantní manipulace vůbec. Svou účastí

na hrách společnosti Bigpoint GmbH uživatel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby Bigpoint GmbH mohla kdykoliv požadovat rozsáhlé

vyšetřování ohledně řádnosti nároku na výhru a mezitím mohla bez zvláštního souhlasu uživatele vyplacení výhry odepřít. Nárok

na výhru propadá i tehdy, pokud se uživatel chová v rozporu s herními pravidly. Ve sporných otázkách náleží důkazní břemeno

uživateli, uživatel musí doložit, že se choval ve shodě s pravidly her. Uživateli je toto uložení důkazního břemena známo a

výslovně jej uznává, i když se možná nejedná o zákonný případ.

7.5 Žádné započtení, zadržovací práva, zákaz postoupení

Pohledávky společnosti Bigpoint GmbH může uživatel započítávat pouze s neuhrazenými nebo právně stanovenými protinároky.

Uživatel smí vykonávat zadržovací právo pouze tehdy, pokud je jeho protinárok založen na stejném smluvním vztahu. Postoupení

nároků uživatele vůči společnosti Bigpoint GmbH na třetí osoby je vyloučeno.

7.6 Služby

Pokud není v popisu služeb sjednáno jinak, jsou služby zdarma. Jinak platí body 7.1 až 7.5 pro zpoplatněné služby.

Všeobecné obchodní podmínky Bigpoint GmbH

8 Doba trvání, výpověď

8.1 Neurčitá doba trvání

Smlouvy mezi uživatelem a společností Bigpoint GmbH jsou uzavírány na dobu neurčitou, pokud není v konkrétní nabídce

společnosti Bigpoint GmbH uvedeno jinak.

Pokud nebyla pro smlouvu o užívání her a služeb sjednána omezená doba trvání, náleží oběma stranám řádné výpovědní právo v

jakoukoliv dobu s okamžitou platností.

8.2 Určitá doba trvání

Pokud byla pro smlouvu o užívání her a/nebo služeb příp. pro smlouvu o užívání/poskytování prémiového příslušenství (viz zde

také bod 7.1.2 a 7.1.3) sjednána určitá doba trvání, platí níže uvedené úpravy. Smlouva o užívání her a/nebo služeb příp. smlouva

o užívání/poskytnutí prémiového příslušenství se prodlužují automaticky vždy o stejnou dobu trvání. Neplatí to, pokud uživatel

smlouvu o užívání her a/nebo služeb příp. smlouvu o užívání/poskytnutí prémiového příslušenství vypoví s lhůtou 14 dnů do konce

doby trvání.

8.3 Uvádění důvodů, výpověď z důležitého důvodu

Pro řádnou výpověď není nutné uvádění důvodů.

Právo stran na výpověď smlouvy o užívání her a/nebo služeb příp. smlouvy o užívání/poskytnutí prémiového příslušenství v

jakoukoliv dobu z důležitého důvodu zůstává výše uvedenými ustanoveními nedotčena.

Pokud Bigpoint GmbH odpovídá za mimořádnou výpověď smlouvy o užívání her příp. smlouvy o užívání/poskytnutí prémiového

příslušenství, budou uživateli podílově navráceny úhrady, které zaplatil předem mimo období ukončení (zvláště za prémiové

příslušenství). Další nároky uživatele jsou vyloučeny, pokud není v těchto VOP sjednáno jinak.

Bigpoint GmbH je především, ne však výhradně oprávněna k výpovědi z důležitého důvodu, pokud

- se uživatel dostane do prodlení s platbou úhrad s částkou ve výši minimálně 5 euro a přes dvojnásobnou upomínku nezaplatí

- uživatel vlastní vinou poruší zákony, herní pravidla a/nebo pravidla užívání služeb a i navzdory upomínce porušování nepřeruší, u

závažných porušení je upomínka zbytečná, pokud pro společnost Bigpoint GmbH trvání na smlouvě není splnitelné

- uživatel svůj účet po dobu čtyř týdnů a navzdory upomínce neužívá

Bigpoint nemůže zachovat smlouvu zpravidla mimo jiné v následujících případech:

- pokud uživatel poruší trestní zákony

- pokud uživatel poruší zákaz multiúčtů (viz výše bod 1.2) stanovený v herních pravidlech několika her, které provozuje Bigpoint

GmbH

- pokud uživatel poruší zákaz pushingu (viz výše bod 1.2)

- pokud uživatel poruší zákaz neautorizovaných skriptů (viz výše bod 1.2)

- pokud uživatel při registraci (registrační formulář u žádosti o užívání, srov. výše bod 2) nebo při platbě prémiového příslušenství

(srov. výše bod 7.1) uvede nesprávné údaje

V případě výpovědi, kterou oprávněně z důležitého důvodu oznámí společnost Bigpoint GmbH, je společnost Bigpoint GmbH

oprávněna požadovat částku ve výši 75% součtu všech úhrad, které by musel zaplatit uživatel při časově ekvivalentní včasné

výpovědi během doby trvání smlouvy (obzvláště za již objednané prémiové příslušenství). Právo uživatele dokázat, že nevznikla

žádná škoda nebo vznikla podstatně menší škoda, zůstává nedotčeno.

8.4 Písemná forma výpovědi

Pokud není v jednotlivé hře stanovena možnost výpovědi, musí každá výpověď proběhnout písemně, přičemž také email této

podmínce vyhovuje. Mimořádná výpověď musí proběhnout vždy písemně s uvedením důvodů.

9 Povinnosti a jiné závazky uživatele, ručení uživatele za jím umístěné informace, autorská práva

9.1 Povinnosti

Hlavní povinností uživatele je zaplacení stanovené úhrady, pokud neužívá bezplatnou základní verzi hry příp. služeb (viz výše bod

7). Kromě toho je hlavní povinností uživatele povinnost správného a úplného uvedení údajů, které si při uzavření smlouvy nebo při

dalším pokračování smluvního vztahu vyžádala od uživatele společnost Bigpoint GmbH. Uživatel proto ujišťuje, že údaje, které

uvedl v rámci návrhu smlouvy nebo uzavření smlouvy nebo při pokračování smluvních vztahů o své osobě a ostatní okolnosti,

které jsou pro smlouvu důležité (především bankovní spojení a číslo kreditní karty), jsou úplné a správné. Uživatel se zavazuje

neprodleně informovat společnost Bigpoint GmbH o změnách údajů, na příslušný dotaz společnosti Bigpoint GmbH uživatel údaje

potvrdí. Uživatel je povinen držet se herních pravidel. Při opakovaném porušení navzdory upomínkám nebo při závažném porušení

dle bodu 8.3.4 je společnost Bigpoint GmbH oprávněna okamžitě a bez poskytnutí lhůty zablokovat smluvní výkony a dodávky a

smlouvu vypovědět.

Všeobecné obchodní podmínky Bigpoint GmbH

9.2 Instalace software

Bigpoint GmbH neručí za škody nebo ztráty dat, které mohou vzniknout při instalaci softwaru, který nepochází od společnosti

Bigpoint GmbH, na počítači uživatele.

9.3 Další závazky uživatele

9.3.1 Bigpoint GmbH poskytuje hry resp. služby k užívání online prostřednictvím webového prohlížeče. Software, který je lokálně

požadován v počítači uživatele (zvláště operační systém a webový prohlížeč, příp. také pluginy jako Flash nebo Java) společnost

Bigpoint GmbH neposkytuje ani neinstaluje. Společnost Bigpoint GmbH je ani nepodporuje. Uživateli přísluší udržovat počítač ve

stavu, který umožňuje užívání her společnosti Bigpoint GmbH. Bigpoint GmbH neposkytuje ani technickou podporu při instalaci

lokálně požadovaného softwaru.

9.3.2 Uživatel se zavazuje uchovávat v přísné tajnosti přístupové údaje (přihlašovací údaje, hesla atd.), které obdrží od

společnosti Bigpoint GmbH za účelem přístupu k jejím hrám, příp. službám. Uživatel bude společnost Bigpoint GmbH neprodleně

informovat tehdy, pokud se dozví nebo pokud se domnívá, že jsou přístupové údaje známy neoprávněným třetím osobám. Z

důvodu zajištění důkazů se uživateli doporučuje učinit tak písemně (příp. e-mailem). Pokud by v důsledku zavinění uživatele

využívaly hry resp. služby společnosti Bigpoint GmbH třetí osoby prostřednictvím použití přístupových údajů, ručí uživatel vůči

společnosti Bigpoint GmbH za úhradu užívání a náhradu škody. Bigpoint GmbH je oprávněna sama posoudit každý přístup s údaji

uživatele jako přístup uživatele. Bigpoint GmbH upozorňuje na to, že by měla být hesla z bezpečnostních důvodů pravidelně

měněna. Uživatel je sám zodpovědný za užívání svého účtu.

9.3.3 V případě důvodného podezření, že byly přístupové údaje oznámeny neoprávněným třetím osobám, je společnost Bigpoint

GmbH z bezpečnostních důvodů oprávněna, nikoli však povinna, sama dle svobodného uvážení bez předchozího oznámení změnit

přístupové údaje, příp. zablokovat užívání účtu. Neprodleně o tom bude informovat oprávněného uživatele a na výzvu mu v

přiměřené lhůtě sdělí nové přístupové údaje. Uživatel nemá nárok na to, aby byly původní přístupové údaje znovu obnoveny.

9.3.4 Bigpoint GmbH zabezpečuje své systémy proti napadení viry. Přesto nelze napadení virem nikdy zcela vyloučit. Navíc se

může stát, že neoprávněné třetí osoby rozešlou e-maily s použitím názvu Bigpoint GmbH bez jejího souhlasu, které obsahují

například viry nebo tzv. spyware nebo které odkazují na obsahy webů, které obsahují viry nebo spyware. Na to nemá Bigpoint

GmbH žádný vliv. Uživatel proto zkontroluje všechny příchozí maily, které byly zaslány společností Bigpoint GmbH nebo údajně

jejím jménem, na napadení virem. Platí to i pro e-maily jiných uživatelů her nebo služeb.

9.3.5 Uživatel vyhoví nařízením společnosti Bigpoint GmbH a jejich zaměstnanců a jejich pomocníků při plnění a zřizování. Platí to

zvláště i pro nařízení administrátorů a moderátorů fóra, které případně patří k příslušné hře a/nebo službě.

9.3.6 Uživatel se zavazuje za žádných okolností nepoužít účet, přihlašovací jméno nebo heslo jiného uživatele.

9.4 Povinnosti uživatele ohledně informací, které případně sám umístí

9.4.1 Uživatel bude pečlivě vybírat informace, které zveřejní na Bigpointu a poskytne ostatním uživatelům.

9.4.2 Uživatel se zavazuje nešířit v rámci služeb obsahy (například obrázky, videa, odkazy, názvy, slovní doprovod) s reklamním,

politickým, náboženským, urážlivým, obtěžujícím, násilnickým, sexistickým, pornografickým či jinak morálně zavrženíhodným nebo

pohoršujícím, zvláště rasistickým a krajně pravicovým nebo levicovým obsahem, osobami nebo záznamem. Dále se uživatel

zavazuje nepoužívat právně chráněné pojmy, názvy, obrázky, videa, hudební díla, hry ani jiné materiály. Ve sporném případě

uživatel neprodleně sám odstraní obsahy, které společnost Bigpoint GmbH vytkne. Bigpoint GmbH má také právo je odstranit

sama. Uživatel bude vždy dodržovat všechny příslušné zákonné a právní předpisy, obzvláště na ochranu mládeže, ochranu údajů,

ochranu práva osobnosti, ochranu před hanobením, autorská práva, známková práva atd.

9.4.3 Uživatel není oprávněn používat služby k ilegálním nebo neoprávněným účelům. Zejména není oprávněn používat

uživatelské jméno a/nebo e-mailové adresy jiných uživatelů bez jejich předchozího souhlasu pro zaslání případných nevyžádaných

e-mailů, reklamních sdělení nebo k jiným podnikatelským nebo komerčním účelům.

9.4.4 Zaviněné jednání proti výše uvedeným povinnostem opravňuje společnost Bigpoint GmbH k tomu, aby sama vymazala

uživatelem umístěné informace.

9.4.5 Bigpoint GmbH je především oprávněna zcela nebo částečně vymazat umístěné informace, pokud existují konkrétní náznaky

porušení těchto VOP, návodů a pravidel jednotlivých služeb nebo pokud jsou jinak protiprávní. To je například případ pro

informace, které:

- jsou zjevně pohoršující, rasistické, fanatické, velebící násilí;

- obtěžují jinou osobu nebo jsou urážející, vyhrožující, obscénní, hanobící nebo pomlouvačné;

- jsou sexistické, pornografické nebo mají jinou, mládež ohrožující povahu nebo obsahují odkaz k mládeži nepřístupné

webové stránce;

- obsahují nesprávné nebo zavádějící informace; podporují ilegální způsoby chování;

- představují ilegální nebo neoprávněnou kopii nebo šíření autorsky chráněného díla, např. poskytnutím ilegálních

počítačových programů nebo odkazů na ilegální počítačové programy, informace o obcházení zařízení na ochranu před

kopiemi a ilegální hudební kopie nebo odkazy na ilegální hudební kopie nebo jiným způsobem porušují autorské právo;

- obsahují odeslání „rizikových mailů“, „řetězových dopisů“ nebo nevyžádaných hromadných mailů, bezprostředních zpráv,

„spimmingů“ nebo „spammingů“;

- obsahují omezené, pouze přes jedno heslo přístupné nebo skryté stránky nebo obrázky;

Všeobecné obchodní podmínky Bigpoint GmbH

- podporují kriminální aktivity nebo záměry nebo obsahují návody k ilegálním aktivitám či k nim navádějí, mj. ne však

výlučně informace o výrobě nebo nákupu zbraní, dětské pornografii, podvodu, obchodu s drogami, hazardních hrách,

obtěžování, spammingu, spimmingu, šíření počítačových virů a jiných škodlivých souborech, porušování autorských práv,

patentových práv nebo zcizení výrobních tajemství;

- vyzývají jiné uživatele k uvedení osobních údajů pro komerční nebo nezákonné účely nebo k uvedení přístupových údajů;

- obsahují komerční aktivity a/nebo prodeje, např. veřejné soutěže, losování, výměnné obchody, inzeráty, pyramidové hry

- obsahují vyobrazení jiné osoby bez toho, aby byl k dispozici její souhlas;

9.4.6 Nárok na znovuobnovení smazaných informací neexistuje.

Kromě toho je Bigpoint GmbH oprávněna vyloučit uživatele z další účasti na příslušných službách a okamžitě vypovědět účet

uživatele při několikanásobném porušení výše uvedených předpisů i přes upomínání. Uplatňování dalších nároků společností

Bigpoint GmbH, obzvláště nároků na náhradu škody, zůstává výslovně vyhrazeno.

9.4.7 Uživatel bude Bigpoint GmbH informovat o tom, pokud obdrží informaci o zneužití služeb třetími osobami, příp. jinými

uživateli (např. šíření a zasílání obsahů, které jsou dle tohoto bodu 9.4.1 zakázány). Pro zajištění účinného zásahu je uživatel

žádán učinit tak písemně (např. e-mailem).

9.5 Ručení uživatele za případné jím umístěné informace

9.5.1 Uživatel je sám zodpovědný za texty, soubory, obrázky, fotky, videa, zvuky, hudební díla, díla s autorským právem nebo jiné

materiály, informace atd. (dále jako „umístěné informace“), které poskytne na platformě Bigpointu nebo vymění s jinými uživateli.

Bigpoint GmbH tyto obsahy nepřijímá za své ani s nimi nesouhlasí.

9.5.2 Bigpoint GmbH nemá kontrolu nad informacemi umístěnými na Bigpointu. Společnost Bigpoint GmbH neprovádí kontrolu

umístěných informací před jejich zveřejněním. Pokud však společnost Bigpoint GmbH má nebo obdrží informaci o protiprávních

umístěných informacích, neprodleně je smaže.

9.5.3 Je vyloučena jakákoli záruka společnosti Bigpoint GmbH za umístěné obsahy, obzvláště za správnost, úplnost nebo

spolehlivost obsahů, materiálů nebo informací.

9.6 Autorská práva

9.6.1 Všechna práva k informacím umístěným uživatelem zůstávají uživateli. Umístěním informace na platformu Bigpointu a/nebo

její hry příp. služby poskytuje uživatel společnosti Bigpoint GmbH nevýhradní, bezplatnou a kdykoliv svobodně odvolatelnou

licenci, aby mohl tyto obsahy veřejně nabízet, veřejně zobrazovat, reprodukovat a šířit na platformě Bigpointu resp. herních

stránkách.

9.6.2 Kromě toho nemá Bigpoint GmbH užívací práva na informacích umístěných uživatelem. Bigpoint GmbH není oprávněna šířit

umístěné informace mimo Bigpoint, resp. příslušných stránek her a služeb.

9.6.3 Informace umístěné uživatelem na Bigpointu mohou být prostřednictvím internetu prohlédnuty třetími osobami z celého

světa. Uživatel zde prohlašuje svůj souhlas s poskytnutím informací.

9.6.4 Tato licence pozbývá platnost, pokud uživatel obsahy z platformy Bigpoint a jejích služeb smaže.

10 Nároky z vad

10.1 Bigpoint GmbH poskytne uživateli k dispozici přístup ke hrám a službám v jejich právě dostupném znění (bod 1.2). Uživatel

nemá nárok na zachování nebo dosažení určitého stavu / rozsahu funkcí hry a/nebo služeb. Uživateli je známo, že hry a služby

nabízené společností Bigpoint GmbH - jako každý software – nikdy nemohou být zcela bez chyby. Jako vadné platí tedy hry resp.

služby pouze tehdy, pokud je jejich hratelnost příp. užívání závažně a trvale porušeno.

Uživatel musí případně vzniklé závady na hrách, službách nebo jiných výkonech nebo dodávkách společnosti Bigpoint GmbH vždy

zdokumentovat s vypovídací schopností a především je písemně nahlásit s uvedením zobrazených chybových hlášení. Před

nahlášením případné chyby bude uživatel konzultovat návod ke hrám, resp. službám a příp. jiné podpory na odstranění problému,

které poskytla společnost Bigpoint GmbH (především seznamy s často kladenými dotazy, diskusní fóra o problémech). Uživatel

bude dle svých sil podporovat společnost Bigpoint GmbH při možném odstraňování závad.

10.2 Uživatel písemně vytkne závady vůči společnosti Bigpoint GmbH neprodleně po jejich objevení. V případě zjevných závad u

zboží – i virtuálního zboží – budou závady oznámeny společnosti Bigpoint GmbH do dvou týdnů po obdržení zboží. Pro dodržení

lhůty postačí včasné odeslání příp. nahlášení závad. Po uběhnutí lhůty bez výtek je uplatnění nároku na odstranění vad vyloučeno.

Za účelem zajištění důkazů se uživateli doporučuje směřovat veškeré reklamace písemně (faxem, dopisem nebo e-mailem)

společnosti Bigpoint GmbH.

10.3 Ze záruky jsou vyloučeny v zásadě chyby, které vzniknou vnějšími vlivy, chyby obsluhy zaviněné uživatelem, vyšší moc nebo

změny, které neprovedla společnost Bigpoint GmbH nebo jiné manipulace.

10.4 Záruky v právním smyslu společnost Bigpoint GmbH nepřejímá.

Všeobecné obchodní podmínky Bigpoint GmbH

11 Omezené ručení

11.1 Společnost Bigpoint GmbH v žádném případě neručí za jiné škody než škody zapříčiněné z hrubé nedbalosti nebo škody

úmyslné.

Výše uvedené omezené ručení však neplatí pro ručení při újmě na životě, těle a zdraví. Dále neplatí, pokud je škoda založena na

porušení stěžejní nebo důležité smluvní povinnosti nebo porušení záruky. Ručení Bigpoint GmbH dle zákona o ručení za výrobek i

v oblasti aplikace § 44 a zákona o telekomunikacích zůstává nedotčeno.

11.2 Povinnost náhrady je při porušení stěžejních nebo důležitých smluvních povinností omezeno vždy na předpokládanou škodu.

11.3 Předpokládaná škoda je co do své výše omezena na € 200,00 na účet.

11.4 Výše uvedená vyloučení, příp. omezení ručení platí i s ohledem na ručení úředníků, zaměstnanců, členů pracovního kolektivu,

zástupců a pomocníků při plnění společnosti Bigpoint GmbH obzvláště ve prospěch podílníků, členů pracovního kolektivu,

zástupců, orgánů a jejich členů s ohledem na jejich osobní ručení.

11.5 Bigpoint GmbH ručí za poradenství pouze tehdy, pokud se položený dotaz týká obsahu nabídky.

11.6 Bigpoint GmbH se výslovně distancuje od obsahu veškerých stránek, na které existují přímé nebo nepřímé odkazy (tzv.

„linky“) z nabídky společnosti Bigpoint GmbH. Bigpoint GmbH nepřebírá za tyto obsahy a stránky žádné ručení. Za obsahy těchto

stránek jsou sami odpovědni nabízející příslušných stránek.

12 Ochrana osobních údajů

12.1 Údaje osobní povahy o uživateli budou společností Bigpoint GmbH zjišťovány, zpracovávány a používány bez dalšího

výslovného souhlasu pouze za účelem realizace smlouvy včetně vyúčtování, pokud nebude společnost Bigpoint GmbH ze zákona

povinna k jejich odhalení. Zjišťování, používání a zpracování proběhne elektronicky.

12.2 Bigpoint GmbH si však vyhrazuje právo upozornit uživatele i bez výslovného svolení v zákonem povoleném rámci na další hry

a s hrami související služby společnosti Bigpoint GmbH, a to rovněž formou elektronického oznámení, pokud proti tomu uživatel

nepodá námitky. Uživatel má kdykoliv možnost námitky bez toho, aby za to vznikly jiné náklady než náklady vzniklé za předání

námitky dle základních sazeb.

12.3 Za účelem reklamy, průzkumu trhu a uspořádání služeb v souladu s poptávkou vytváří společnost Bigpoint GmbH uživatelské

profily s použitím pseudonymů. Uživatel má kdykoliv právo podat proti tomuto zpracování a užívání svých údajů námitku.

Společnost Bigpoint GmbH poskytne uživateli na vyžádání bezplatně a neprodleně informace o údajích, které jsou uloženy o jeho

osobě nebo jeho pseudonymu. Tato informace proběhne zpravidla elektronickou cestou.

12.4 Společnost Bigpoint GmbH smí sdělit zúčtovací údaje uživatele jiným poskytovatelům služeb a třetím osobám, pokud je to

nezbytné pro výpočet úhrady a vyúčtování s uživatelem. Bigpoint GmbH bude uživatele informovat o jménu třetí osoby.

Společnost Bigpoint GmbH je oprávněna sdělit zúčtovací údaje uživatele třetí osobě, která je pověřena vymáháním úhrady, pokud

je to k tomu účelu nezbytné. Jinak společnost Bigpoint GmbH neposkytne třetím osobám údaje uživatele ani obsah soukromých

zpráv uživatele bez jeho souhlasu, pokud není ze zákona povinna k odhalení.

12.5 Společnost Bigpoint GmbH výslovně uživatele upozorňuje na to, že v otevřených sítích jako je internet nemůže být dle

současné úrovně techniky zaručena ochrana údajů a jejich bezpečnost pro přenosy dat. Uživatel ví, že provider může kdykoliv z

technického hlediska nahlédnout do nabídky stránek umístěné na webových serverech a za jistých okolností i do dalších zde

uložených údajů uživatele. I ostatní účastníci internetu jsou za jistých okolností technicky schopni neoprávněně zasáhnout do

bezpečnosti sítě a kontrolovat provoz zpráv. Uživatel se v plném rozsahu sám postará o bezpečnost a zajištění údajů, které na

internetu sdělí a uloží na webových serverech.

13 Závěrečná ustanovení

13.1 Všechny změny, doplnění nebo částečné či celkové zrušení smlouvy vyžadují písemnou formu, což platí o pro obměnu nebo

zrušení požadavku písemné formy.

13.2 Soudní příslušnost je Hamburg, pokud uživatel po uzavření smlouvy přemístí své bydliště nebo místo obvyklého pobytu ze

Spolkové republiky Německo. Platí to i tehdy, pokud není bydliště ani místo obvyklého pobytu spotřebitele v době podání žaloby

známo.

13.3 Pro smlouvy uzavřené společností Bigpoint GmbH na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek a pro nároky

jakéhokoliv druhu, které z nich vyplývají, platí výhradně právo Spolkové republiky Německo s vyloučením ustanovení k

jednotnému kupnímu právu UN o nákupu movitých věcí a s vyloučením německého mezinárodního soukromého práva.

13.4 Pokud by byla ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek a/nebo smlouvy neúčinná nebo se neúčinnými stala,

není tím dotčena účinnost ostatních ustanovení.

V Hamburgu dne 14. srpna 2007

Všeobecné obchodní podmínky Bigpoint GmbH

Bigpoint GmbH

Christoph-Probst-Weg 3

20251 Hamburg

Tel.: +49 (0) 40 – 600 80 99 – 0

Fax: + 49 (0) 40 – 600 80 99 – 99

Jednatel: Heiko Hubertz

HRB-Hamburg 94148

DIČ: DE813 602 704