Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obrázky z písmen

Obrázky z písmen

Obrázky z písmen

___
|_*_|
)*(
)*(
)*(
____)*(____
|x_x_x_x_x_x|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
\|/
V

___________________+88+__________
___________________+08+_________
__________________+808+__________
_________________+880+___________
________________ +808+ __________
_______________ +880+ ___________
______________+808+______________
_____________++888+______________
_____++888_+++8880++88___________
____+8888+++8880++8888++888_____
___++88++8888++8888888++888 ____
___++++++888888888888888888______
____++++++88888888888888888______
____++++++++000888888888888______
_____+++++++000088888888888______
______+++++++00088888888888______
_______+++++++088888888888_______
_______+++++++088888888888_______
________+++++++8888888888________
________+++++++0088888888_______

▒//¤
//¤¤¤
¤¤¤//
¤//
(_U_)
(_/\_)
(_/\_)
(_/\_)
(_!_)
(_!_)
(_/ \_)
\_____/\__/----\__/\_____/
(((((travian)))))
\ _°_¤ ---- ¤_°_ /
\ __°__ /
|\_°_/|
[|\_/|]
[|[¤]|]
[|;¤;|;]
[;;¤;;]\
;;;;¤]|]-\
;;;;;¤]|]--\
;;;;;[¤]|]---\
;;;;;|[¤]|]----\
;;;;;[|[¤]|]|---|
;;;;;[|[¤]|]|---|
;;;;[|[¤]|/---/
;;;[|[¤]/---/
;;[|[¤/---/
;[|[/---/
[|/---/
/---/
/---/|]
/---/]|];
/---/¤]|];;
|---|[¤]|];;;
|---|[¤]|];;;
\--|[¤]|];;
\-|[¤]|];
\|[¤]|]
\¤///
\|/

صدای با صدای با صدای با
دصدای بادمرا به کودکی
می آید، عبورمرا به کودکی
باید کرد.مرا به کودکیمرا به کودکیمرا به کودکی
و من مسافرممر.مرا به کودکیمرا ا به کودکی
، ای بهای همو.مرا به کودکیمراادهای همو.مرا به کودکیمرامرا به کودکی
های همو.های همو.مرا به کودکیمرامرا به کودکیمرا اره
مرا به وسعت مرا به کودکی
تش.مرا به کودکیمرا کیل برگم.مرا به های همو.مرا به کودکیمراکودکیمرا را به کودکیهای همو.مرا به کودکیمرا
ها ب.مرا به کودکیمرا برید..مرا به کودکیمرا
مرا به کودکی.مرا به کودکیمرا های همو.مرا به ک

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´¶´´´´´´´´´¶´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´´¶¶´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶¶´´´´´´´¶¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´¶¶´´´¶¶¶´´´´´¶¶¶´´´¶¶´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´¶¶¶´´´´´¶¶¶´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´¶´´¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´¶´´´´´´´
´´´´´´´¶¶´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´¶¶´´´´´´´
´´´´´´´¶¶´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´¶´´´´´´´´
´´´´´´´¶¶´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´¶¶´´´´´´´
´´´´´´¶¶¶´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´¶¶¶´´´´´´
´´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´´´
´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´´
´´´¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´´
´´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´´
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´
´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´
´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´
´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´
´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´
´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´
´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´
´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´
´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´ ˇ´´´ ´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´ ´´´´´´´´´´´¶¶´´¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶1´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´
´´´´¶¶¶´´´´´´´¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶´´´
´´´¶¶¶¶¶´´´´´¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´´
´´¶¶´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´¶¶´´
´¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶¶¶´´´´¶¶¶´
¶¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶
´´¶¶¶¶´¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´¶¶¶´
´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´¶´¶´¶´¶´¶´¶´¶´¶´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´¶´¶´¶´¶´¶´¶´¶´¶´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´
´´´¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´¶¶´´´
´´´´¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶´´´´
´´´´´´¶¶´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´¶¶´´´´´´
´´´´´´¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶´´´´´´
´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´

 

 

 /\
(´¯`°|¤|°´¯`)
/..|¤|..\
(´¯`°¤.|¤|.¤°´¯`)
\..|¤|../
(••••)
(••••)
(••••)
(••••)
(\.(••••)./)
\\(••••)//
(\_(\____/.|..|.\____/)_/)
)|¤'....¤¤¤¤¤¤¤¤¤.....'¤|(
//'''//'''''''''( Hlava007 )''''''''''\\'''\\
\).......| || |.......(/
\\)******(//
|.........|
[| | |]
[| | |]
[| | |]
[| | |]
_,.-----.,_
,-~...............~-.
,^___...............___^.
/~"...~"..........."~..."~\
Y..,--._......I......_.--...Y
|.Y........~-..|.,- ~........Y.|
|.|............}: {............|.|
j.l............/.|.\............!.l
.-~(__,..--"..^.."--..,__)~-.
(............././.|.\.\.............)
\.____..~..\/"\/..~..____,/
^.____...............____.^
|.|T.~\..!.....!../~.T|.|
|.||..._._._._._._...||.|
|.|...\/LLLLLLLL\/...|.|
\..\....\........./..../../
\..\..|TTTTTT|../../
\.'^^^^^^^'./
\.............../
"^-.__,-^"
[| | |]
[| | |]
[| | |]
[| | |]
[| | |]
[| | |]
Hlava007
\\*//
\\//
\/

•°•°•°•°•°•°•°
°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°
•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•
.•*˜ .•°*”˜.•°*”˜”*°•.˜”*°•. ˜*•.
.•*˜ .•*˜*•. ˜*•.
.•˜•.


(´¯`°|¤|°´¯`)
/..|¤|..\
(´¯`°¤.|¤|.¤°´¯`)
\..|¤|../
(••••)
(••••)
(••••)
(••••)
(\.(••••)./)
\\(••••)//
(\_(\____/.|..|.\____/)_/)
)|¤'....¤¤¤¤¤¤¤¤¤.....'¤|(
//'''//''''''''' ''''''''''\\'''\\
\).......| || |.......(/
\\)******(//
|.........|
\__°__/
|\_°_/|
[|\_/|]
[|[¤]|]
[|;¤;|]
[;;¤;;]
;;;;¤]|]-
;;;;;¤]|]--
;;;;;[¤]|]---
;;;;;|[¤]|]----
;;;;;[|[¤]|]|---|
;;;;;[|[¤]|]|---|
;;;;[|[¤]|/---/
;;;[|[¤]/---/
;;[|[¤/---/
;[|[/---/
[|/---/
[/---/]
/---/|]
/---/]|];
/---/¤]|];;
|---|[¤]|];;;
|---|[¤]|];;;
---|[¤]|];;
--|[¤]|];
-|[¤]|]
\|¤|/
\|/
V


/´¯/)...........(\¯`\
/....//.............\\....\
/....//................\\....\
/´¯/..../´¯\.........../¯`\....\¯`\
/./.../..../..../.|_...._|.\....\....\...\.\
(.(....(....(..../.)..)..(..(.\....)....)....).)
\................\/.../....\...\/................/
\................. /........\................../
\..............(............)............./

-=======-._¨¨¨¨¨¨¨_.-=======-
'-=====·:·:\¨¨__¨¨/:·:·=====-'
'-====·:·:\(¨¨)/:·:·====-'
'-==·:·':\/:'·:·==-'
'-==:O-O:==-'
'-=`::::´=-'
//_*_\\
vV__Vv

/\
/|\
/|||\
/| | |\
/| || |\
\| || |/
/| || |\
\| || |/
/| || |\
\| || |/
/| || |\
\| || |/
/| || |\
\| || |/
/| || |\
\| || |/
/| || |\
\| || |/
/| || |\
\| || |/
|-||-|
) ...XX... (
)...**O-O **...(
/`*·.¸,¤°´'`°¤,¸.·*´\
/,¤°´'`°·.¸O¸.·°´'`°¤,\
) __ (
) __ (
) __ (
) __ (
) __ (
) __ (
\_°_/
/o\
\O/


/\
/..|¤|..\
\..|¤|../
(••••)
(••••)
(••••)
(••••)
(\.(••••)./)
\\(••••)//
(\_(\____/.|..|.\____/)_/)
{::::::::::::::::::}
(/_(/____\.|..|./____\)_\)
\\)******(//
|.........|
[| | |]
[| | |]
[| | |]
[| | |]
[| | |]
[| | |]
[| | |]
[| | |]
[| | |]
[| | |]
\\*//
\\//
\/

_|\_/\_/\_/\_/₪\_/\_/\_/\_/|_
\<>\▼▼▼▼▼▼▼|X|▼▼▼▼▼▼▼/<>/
\<>\▼▼▼▼▼▼|X|▼▼▼▼▼▼/<>/
|<>|▼▼▼▼ /¯¯¯¯¯\ ▼▼▼▼|<>|
|<>|▼▼▼▼|XxXxX|▼▼▼▼|<>|
|<>/_______/\/\/\/\/\_______\<>|
|<>|☼☼☼☼☼*O*-☼☼☼☼☼|<>|
/<>/¯¯¯¯¯¯¯¯\/\/\/\/\/¯¯¯¯¯¯¯¯\<>\
|<>|▼▼▼▼▼▼\ - /▼▼▼▼▼▼|<>|
\<>\▼▼▼▼▼▼|-|▼▼▼▼▼▼/<>/
|<>|▼▼▼▼▼▼|-|▼▼▼▼▼▼|<>|
\<>\▼▼▼▼▼▼|-|▼▼▼▼▼▼/<>/
\<>\▼▼▼▼▼|-|▼▼▼▼▼/<>/
\<>\▼▼▼▼|-|▼▼▼▼/<>/
\<>\▼▼▼|-|▼▼▼/<>/
¯\<>\▼|-|▼/<>/¯
¯\-»|-|«-/¯
¯\₪/

╔╗
‚A.__..._.;{ ║║ };._...__.A‚
{((•=¤°‘`°¤('║║')¤°´’°¤=•))}
{((‘||||||||(''║║'')||||||||’))}
{((|||||||||(“║║”)|||||||||))}
{((|||||||||(‘║║’)|||||||||))}
{((|||='*“˜(║║)˜”*'=|||))}
‘V=•*˜°“':(╚╝):'”°˜*•=V’
(║║)
║║
║║
║║
║║
.'║║'.
({◊◊})
')▒('
)▒(
)▒(
)▒(

/\
//\\
//*\\
[.||.]
[| | |]
[| | |]
[| | |]
[| | |]
[| | |]
[| | |]
[| | |]
[| | |]
[| | |]
[| | |]
[| | |]
[| | |]
[| | |]
[| | |]
[| | |]
[| | |]
[| | |]
[| | |]
[| | |]
[| | |]
|```.´´´|
__//)******(\\__
___/).......| || |.......(\___
/\\'''\\'''''''''[.||.]''''''''''//'''//\
/:)|¤,````¤¤¤¤¤¤¤¤¤´´´´,¤|(:\
(/¯(/¯¯¯¯/`|`´|´\¯¯¯¯\)¯\)
//(••••)\\
(/`(••••)´\)
(••••)
(••••)
(••••)
(••••)
__/´´|¤|``\__
(._.°¤`|¤|´¤°._.)
_\``|¤|´´/_
( ._.°|¤|°._. )
\/

 $_____________________$_____________________$
$____________________$$$____________________$
$__$_________________$$$________________$___$
$___$$______________$$$$$_____________$$____$
$____$$$____________$$$$$___________$$$_____$
$_____$$$$$_________$$$$$________$$$$$______$
$______$$$$$$$______$$$$$_____$$$$$$$_______$
$________$$$$$$$____$$$$$___$$$$$$$_________$
$___________$$$$$____$$$___$$$$$____________$
$__$$$$$$$______$$$__$$$__$$$______$$$$$$$__$
$______$$$$$$$$____$$_$_$$____$$$$$$$$______$
$__________$$$$$$$$$_$$$_$$$$$$$$$__________$
$_________________$$$_$_$$$_________________$
$_____________$$$$$___$___$$$$$_____________$
$_____________________$_____________________$

 

....oooO..............
.....(....)...Oooo...
......)../.....(....)....
.....(_/.......)../.....
...............(_/.......

 

__§§§§§§_____$$$$$_____$$$$$____§§§§___§§§§____________________________
___§§§§___$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$__§§§§_§§§§_____________________________
___§§§§__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__§§§§§§§______________________________
___§§§§__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___§§§§§__§§§§§§§___§§§___§§§__________
___§§§§___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$____§§§§__§§§___§§§__§§§___§§§__________
___§§§§____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$____§§§§___§§§___§§§__§§§___§§§__________
___§§§§______$$$$$$$$$$$$$$$_____§§§§____§§§___§§§__§§§___§§§__________
___§§§§________$$$$$$$$$$$______§§§§______§§§§§§§____§§§§§§§___________
__§§§§§§_________$$$$$$$_______§§§§____________________________________
___________________$$$_________________________________________________

 

*_*
/*\
/[*]\
/|[*]|\
||[*]||
||[*]||
||[*]||
||[*]||
||[*]||
||[*]||
||[*]||
||[*]||
||[*]||
||[*]||
||[*]||
||[*]||
||[*]||
||[*]||
/|-||-|\
/+( ^ )+\
/+(O O)+\
|//\_____/|\\_/¯\_//|\____/\\|
/( |¤|||***** L-T *****|||¤ | )\
\\_//¯¯¯¯¯|/¯\\_/ ¯|/¯¯¯¯¯\\_//
\\_/¯\\_/
) ___ (
) __ (
) __ (
) __ (
)____(
) ___ (
)_____(