Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pán prstenů: Dvě věže
Líčí činy celé družiny po rozbití společenstva. U Rauroských vodopádů zemřel Boromir, když chránil Pipina a
Smíška před skřety. Mrtvý Boromir byl v člunu poslán na řeku – to byl jeho pohřeb. Pipin a Smíšek byli zajati skřety – z nichž někteří byli ve službách Temného pána z Mordoru, jiní ve službách zrádného Sarumana ze Železného pasu. Skřeti je vlekli přes Rohanské pláně k Železnému pasu. Aragorn, Legolas a Gimli se je rozhodli pronásledovat a zachránit je.
Potom se objevili Rohanští jezdci. Oddíl vedený maršálem Éomerem obklíčil skřety na kraji lesa Fangornu a pobil je, ale hobiti utekli do lesa a tam se setkali s entem Stromovousem, tajným pánem Fangornu. V jeho společnosti byli svědky procitnutí hněvu pastýřů stromů a jejich pochodu na Železný pas.
Mezitím se Aragorn a jeho druhové setkali s Éomérem, vracejícím se z bitvy. Dostali od něho koně a jeli k lesu. Při marném pátrání po hobitech se tam opět setkali s Gandalfem, který se vrátil ze smrti jako Bílý jezdec, zatím přestrojený v šedi. Jeli s ním přes Rohan do síní Theodéna, krále Marky, kde Gandalf uzdravil zestárlého krále a osvobodil ho z kouzel zlého rádce Červivce, tajného spojence Sarumanova. Potom jeli s králem a jeho vojskem proti armádě Železného pasu a dobyli nad ní zoufalé vítězství u Hlásky. Gandalf je pak odvedl k Železnému pasu, kde našli velkou pevnost rozbořenou pastýři stromů a Sarumana a Červivcem obklíčené v nedobytném Orthanku.
V rozmluvě přede dveřmi Saruman odmítl litovat a Gandalf jej sesadil a zlomil jeho hůl. Ponechal ho pod dohledem entů. Červivec ve zlosti hodil po Gandalfovi kamenem, ale ten jej nezasáhl a byl sebrán Pipinem. Ukázalo se, že je to jeden ze zbylých palantírů, Vidoucích kamenů z Númenoru. Později v noci podlehl Pipin lákadlu kamene, ukradl jej a podíval se do něj. Tak se odhalil Sauronovi. Cestou
je sledoval Nazgûla. Byl to Prstenový přízrak už ne na koni, ale na obrovském ptáku. Gandalf odevzdal palantír Aragornovi, vzal Pipina a odjel s ním do Minas Tirith.
Další část obrátila pozornost k Frodovi a Samovi, ztraceným v nehostinné vysočině Emyn Muil. Dostali se z kopců a byli dostiženi Smeágolem-Glumem. Frodo Gluma zkrotil a téměř překonal jeho zlobu, takže je jim Glum pomohl. Provedl je Mrtvými močály a zpustlými kraji k Marannonu, Černé bráně na severu země Mordor.
Frodo zjistil, že tudy nebylo možno projít a přijal Glumovu radu: Hledat "tajný vchod", o němž Glum věděl. Tento tajný vchod byl daleko na jihu Hor stínu, což byly západní hradby Mordoru. Cestou tam je zajal výzvědný oddíl Gondorských, vedený Boromirovým bratrem Faramirem. Faramir odhalil jejich poslání, ale odolal pokušení, jemuž Boromir podlehl, a vypravil je na poslední část jejich pouti k Cirith Ungolu, pavoučímu průsmyku. Faramir je varoval, že je to smrtelně nebezpečné místo, o
němž jim Glum neřekl všechno, co věděl. Právě když došli na Křižovatku a dali se cestou k městu Minas Morgul, z Mordoru se vyvalila velká tma a pokryla všechno okolí Mordoru. Pak Sauron vyslal své první vojsko, vedené černým králem Prstenových přízraků. Válka o prsten začala.
Glum dovedl hobity k tajné cestě, která se vyhýbala Minas Morgul, a ve tmě nakonec došli k Cirith Ungolu. Tam se Glum obrátil zpět ke zlu a pokusil se je zradit. Utekl jim v černé Odulí jeskyni. Plány mu zkazilo hrdinství Sama, který odrazil útok a ranil Odulu.
Sam se však musel rozhodnout. Frodo, ušktnutý Odulou, ležel napohled mrtvý. Sam vzal prsten a pokusil se ve výpravě pokračovat sám. Ale když se právě chystá přejít do Mordoru, vyjdou skřeti z Minas Morgul a z věže v Cirith Ungol, která střeží průsmyk. Sam, jenž si nasadil prsten, se od skřetů dozvěděl, že Frodo není mrtev a snaží se Froda zachránit. Sam je ale příliš unaven a skřeti Froda odnesou do své věže.
o

zbytku Družiny a druhá o Frodovy se Samem.
V první části knihy umírá Boromir, když brání Smíška s Pipinem. Hobiti jsou zajati skřetími vojáky, kteří je přes Rohanské pláně vedou k Železnému pasu. Po jejich stopách se vydávají Aragorn, Legolas a Gimli. Před Fangornem jsou skřeti obklíčeni Rohanskými jezdci, které vede maršál Éomer, a jsou pobiti. Hobiti naštěstí utečou do lesa a tam se setkají s entem Stromovousem, tajným pánem Fangornu. V jeho společnosti jsou svědky procitnutí hněvu pastýřů stromů a jejich pochodu na Železný pas.
Mezitím se Aragorn a jeho druhové setkají s Éomerem, vracejícím se z bitvy. Dostanou od něj koně a jedou k lesu. Při marném pátrání po hobitech se opět setkají s Gandalfem, který se vrátil ze smrti jako Bílý jezdec, zatím přestrojený v šedi. Jedou s ním přes Rohan do síní Théodena, krále Marky, kde Gandalf uzdraví zestárlého krále a osvobodí ho z kouzel zlého rádce Červivce, tajného spojence Sarumana. S králem a jeho vojskem se vydávají proti armádě Železného pasu a zvítězí nad ní u Hlásky. Gandalf je pak odvede k Železnému pasu, kde najdou vekou pevnost rozbořenou pastýři stromů a Sarumana s Červivcem obklíčené v nedobytném Orthanku. V rozmluvě přede dveřmi Saruman odmítne litovat, Gandalf mu zlomí hůl a nechá ho pod dohledem entů. Červivec mrští z okna po Gandalfovi kamenem, ale ten jej nezasáhne a je Pipinem. Ukáže se, že je to jeden ze zbylých palantírů, Vidoucích kamenů z Númenoru. V noci Pipin nedokáže odolat lákadlu Kamene a podívá se do něj, čímž se odhalí Sauronovi. Gandalf odevzdá palantír Aragornovi, vezme Pipina a odjede s ním do Minas Tirith.
V druhé části knihy se Frodo se Samem ztratili v Emyn Muilu. Dostanou se z kopců a jsou dostiženi Sméagolem-Glumem. Frodo Gluma zkrotí a téměř překoná jeho zlobu, takže je Glum provede Mrtvými močály a zpustlými kraji k Morannonu. Není možné tudy vstoupit do Mordoru a tak Frodo přijme Glumovu radu: hledat "tajný vchod", o němž Glum ví, daleko na jihu Hor stínu. Cestou tam jsou zajati výzvědným oddílem Gondorských, vedený Boromirovým bratrem Faramirem. Faramir odhalí jejich poslání, ale odolá pokušení, jemuž Boromir podlehl, a vypraví je na poslední část jejich

cesty

k Cirith Ungolu, Pavoučímu průsmyku, přestože je varuje, že je to smrtelné nebezpečné místo. Právě když dojdou na Křižovatku a dají se cestou k Minas Morgul, z Mordoru se vyvalí velká tma a pokryje všechny země. Sauron vysílá své první vojsko, vedené černým králem Prstenových přízraků. Tím je zahájena Válka o Prsten.
Glum dovede hobity k tajné cestě, která se vyhýbá Minas Morgul a ve tmě nakonec dojdou k Cirith Ungolu. Zde se Glum obrací zpět ke zlu a zradí hobity Odule. Odula uštkne Froda, který vypadá jako mrtvý. Sam Odulu vážně zraní a odežene Gluma. Poté se rozhodne opustit svého pána, vzít Prsten a pokračovat v cestě. Ale právě když se chystá přejít do země Mordor, vyjdou skřeti. Sam, chráněný Prstenem, se z jejich hašteření dozví, že Frodo není mrtev, ale jen omámen. Příliš pozdě se vrhá za nimi. Skřeti odnesou Froda tunelem k zadní bráně své věže. Když s dveře zabouchnou, Sam před nimi omdlí.

 

 

 

 

Sam bloudí v bludišti ostrých skal mířících do Mordoru. Zde potkají Gluma, který jim slíbí, že je dovede k mordorské Černé bráně. Avšak když se k ní přiblíží, zjistí, že nemají šanci dostat se dovnitř. A tak jim Glum navrhne cestu přes bažiny a tunelem. Hobiti se za ním pustí. Na cestě jsou však zajati kapitánem Faramirem a jeho družinou. Dozví se
o
jejich poslání a po dlouhém přemlouvání je pustí dál. Glum je zavede do temného obydlí obrovského pavouka, který Froda kousne. Sam se v domnění, že je Frodo mrtvý, rozhodne vzít na sebe jeho poslání a vezme si Prsten a zmizí. Skřeti Froda objeví a Sam se dozví, že není mrtvý. Vydává se ho najít a osvobodit.
Když se hobitům podařilo utéci sktřetům, utíkali do lesa a zde je našel ent Stromovous, který jim pomohl zbavit se pronásledujících skřetů a i s nimi svolal velkou entí radu. Entové se však rozhodnou nejít do války proti Mordoru, a tak Pipin se Smíškem vymyslí lest. Poprosí Stromovouse, aby je donesl k Železnému pasu - sídlu Sarumana. Když ent uvidí, jak čaroděj zničil místní stromy, přivolá ostatní a společně se vrhnou na Železný pas.
Zatím tříčlenná družina sleduje stopu Skurut-hai, až narazí na jezdecký oddíl Rohirů, kteří jim poví, že skřety pobili, ale že si nevšimli nikoho jiného. Družina běží k místu boje a objevuje stopu utíkajících Hobitů směřující do prastarého lesa. V lese se objeví znovuzrozený Gandalf a řekne jim, že hobiti jsou v bezpečí. A tak přestávají sledovat jejich stopu a jedou do Rohanu, pomoci proti blízké armádě skřetů. Když vstoupí do Edorasu, sídla místního krále, uvidí, že Theodén je pod silným vlivem Sarumanova kouzla. Gandalf jej kouzla zbaví a všichni, kdo se ve městě nacházejí, opouštějí Edoras a jedou do Helmova Žlebu - největšího opevnění Rohanu. Cestou je napadnou skřeti na vrcích a Aragon spadne z útesu. Přesto se ho král nerozhodne hledat, protože se domnívá, že je mrtev. Když Aragorna probudí kouzlo elfky Arwen, do které je zamilován, nasedne na koně a odjíždí ke svým druhům. Cestou spatří obrovské vojsko skřetů. V Helmově Žlebu je už vše připraveno na bitvu. Gandalf odjíždí, aby našel a přivedl Rohirskou jízdu. Pak, když je vše připraveno, přijdou skřeti. Bitva trvala dlouho, ale nakonec Rohan zvítězí. Král, Gandalf, Aragorn, Gimly, Legolas a pár vojáků se vydají do Železného pasu utkat se se Sarumanem.

 

 

 

 

Pán prstenů: Návrat Krále
Gandalf s Pipinem po třech dnech dojeli do Minas Tirith. Tam je přivítal správce Gondoru, Denethor. Gandalf mu řekl, aby se připravil na válku. Aragorn se mezitím rozloučil s králem Rohanu, protože se potkali s družinou Hraničářů, ktéré poslal Elrond na pomoci Aragornovi. Ten se rozhodl, že půjde Stezkami mrtvých, kterými se nikdo nikdy neodvážil. Cesta byla velmi obtížná, ale pod vedením Aragorna se dostali ven bez velkých obtíží. Aragorn povolal mrtvé, aby splnili slib, který před lety dali Rohanu.
Theodén se Smíškem rychle jeli do Rohanu, kde se konala přehlídka Rohanských. Theodén zde sebral vojsko Rohanu a pospíchal pomoci Minas Tirith.
Zatím vojsko Mordoru napadlo Minas Tirith velikou silou, takže Minas Tirith utrpělo velké ztráty. Vojsko bylo velmi silné a dostalo se přes dvě opevnění. Naštěstí však přijeli na pomoc včas a Mordorské vojsko bylo zatlačeno. Krále Theodéna to však stálo život při boji s králem prstenových přízraků, kterého nakonec zabil Smíšek. Síly Mordoru byly však pořád veliké, ale když už všichni ztráceli naději, připlul po řece Aragorn s velkým vojskem a
Mordorské vojsko bylo rozdrceno. Smíšek, Faramir a Rohanská paní Éowyn byli velmi raněni po boji s Prstenovým přízrakem. Nemoc byla velmi silná, ale uzdravil je Aragorn.
Po vítězství se Gandalf s Aragornem rozhodli pomoct Frodovi a Samovi tím, že odvrátí pozornost Mordoru útokem na Černou bránu. Zde je zastihne Sauronova ústa – jeho rádce, který věděl, že Gandalf nemá šanci a po nepřijetí Sauronových podmínek na ně zaútočil.
Druhá část se opět vydala s Frodem a Samem. Sam se rozhodl zachránit Froda, ale zjistil, že nemá šanci, protože skřetů je stokrát víc. Láska k Frodovi však přemohla strach a Sam zoútočil. Když ale chodil věží, viděl, že všude kolem je plno mrtvých skřetů. Potkal jenom dva, kteří přežili a ty zabil. Zachránil Froda, vrátil mu prsten a vydali se za úkolem. Cesta byla těžká, protože málokde byla voda a jídla už jim moc nezbývalo.

 

 

Cesta
vedla jenom po pěšině, kde pořád chodily oddíly skřetů k Černé bráně, takže spoléhali na štěstí, které jim zatím přálo. Jednou je však zastihli, ale spletli si je se skřety a museli s nimi pochodovat k Černé bráně. Před branou však propukla bitka a podařilo se jim utéct. Putovali dál a čím blíž byli u Hory osudu tím víc mysleli, že úkol nezvládnou. Když už byli před horou přepadl je zase Glum, ale Sam se ho snažil zadržet a Frodo zatím utíkal zničit prsten do Pukliny osudu. Sam však Gluma z lítosti nezabil a Glum mu utekl. Pospíchal za Frodem, ale Glum ho znovu přepadl a vrhl se na Froda. Vzal mu prsten, ale spadl i s prstenem do sopky. Tím se splnila slova, že Glum má ještě něco učinit.
Cestou zpátky je vzal orel, ten který už předtím zachránil Gandalfa. Zničením prstenu ztratil Sauron všechnu sílu a Aragorn s Gandalfem bitvu vyhráli. Frodo se Samem byli velmi oslavováni a Aragorn se stal králem Západu. Mnoho dní oslavovali a když přijeli Galadriel a Elrond vydali se Frodo, Sam, Pipin a Smíšek zpátky domů. Cestou potkali Sarumana a Červivce. Šli přes Roklinku, kde se Frodo setkal s Bilbem a nakonec vyrazili domů.
Gandalf je opustil a řekl jim, že budou muset doma ještě bojovat. A opravdu, cestu do Kraje jim zaterasila velká brána, kterou tam ještě nikdy neviděli. Hobiti se však nezalekli a pomocníci šéfa, který teď vládl nad Krajem, utekli. Obyvatelé byli velmi šťastni a přidali se k nim. Malou armádou hobitů zneškodnili Šéfovu ochranu. Zjistili že Šéf je Saruman. Frodo ho nechal jít, ale Saruman naštval Červivce a Červivec ho zabil. Tak skončil Saruman a Červivec, kterého nakonec taky zabili. Hobiti tak zachránili Kraj, který pak potom dlouho rozkvétal. Frodo se však necítil moc dobře a vydal se do Roklin. Cestou však potkal Galadriel, Gandalfa a Elronda a vydal se s nimi do přístavů. Tam spolu odjeli lodí do země elfů.První část knihy vypráví
o
příjezdu Gandalfa a Pipina do Minas Tirith, kde Pipin vstoupil do služeb strážce Gondoru. Dále popisuje shromáždění rohanských a Aragornovu
cestu
steskami mrtvých. Mezi tím se rohanští dostali do Eldorasu a odtamtud se vydali na pomoc do Minas Tirith, kde zuřila válka s Mordorskými skřety.
Druhá část knihy vypráví o vysvobození Froda z Cirit Ungol.
A

poslední úsek Frodovy a Samovy cesty k hoře osudu, kde po souboji s Glumem vhazuje Prsten do nitra hory. Frodo a Sam upadnou do bezvědomí a probudí se v táboru Aragorna. Potom se vydají do Minas Tirith, kde je Aragorn korunován na krále Gondoru. Frodo se svými společníky vydá do jejich rodného Kraje, který najdou vypleněný Sarumanovými skřety. Společnými silami vyženou skřety z Kraje. Po letech se Frodo rozhodne, že s Bilem, Gandalfem a s elfy odcestuje do Šedých přístavů a odtamtud odcestuje do země Neumírajících. 

 

 

 

 

 

 

V první části Gandalf s Pipinem dorazí do Minas Tirith a Pipin je vzat do služby k Denethorovi jako strážný. Minas Tirith se připravuje na nadcházející válku.
Aragorn, Legolas, Gimli a Hraničáři se vydají Stezkami mrtvých na pomoc Gondorským. Théoden se Smíškem se tam vydají také, ale jedou cestou kolem hor.
Mezitím se do Minas Tirith navrátil Faramir pronásledovaný nepřáteli a je smrtelně raněn. Začne velká bitva na Pelennorských polích. Když je pro Gondorské situace velice nepříznivá, přijedou na pomoc Théoden a jeho lidé. "Dobro" na chvíli získá převahu, ale pak přijde sám pán Prstenových přízraků a na všechny padne strach. Zabije krále Théodena, ale nakonec je zničen Éowyn a Smíškem i přesto, že byli vážně raněni. Na pomoc konečně dorazí i Aragorn s mrtvou armádou a zlo je pro tuto chvíli poraženo. Mezitím se však zbláznil Denethor a chce se nechat upálit zaživa i se svým dosud žijícím synem Faramirem. Gandalf mu zabrání zabít Faramira, ale Denethor sám zemře v plamenech. Po bitvě tajně vejde do města Aragorn a uzdraví Faramira, Éowyn a Smíška.
Po této bitvě však není Sauron poražen. Aragorn se tedy sejde se všemi ostatními vojevůdci a rozhodnou se zaútočit se všemi zbylými muži na Mordor u brány Morannon. Tam se odehraje další bitva, která skončí tehdy, až bude Prsten zničen.
Ve druhé části Sam osvobodí Froda ze zajetí a budou pokračovat k Hoře osudu. Když naleznou Pukliny osudu, Frodo popadne moci Prstenu, rozhodne se Prsten si nechat a nasadí si ho. Vtom se na něj ale vrhne Glum, prst s Prstenem mu ukousne a spadne s ním do ohně. Tím je vše stvořené Prstenem zničeno a Sauron je konečně poražen. Sama a Froda nakonec odnesou u Hory osudu orli.
Po vítězství před branami Mordoru se Aragorn stane králem Gondorské říše a vezme si za ženu Arwen Večernici. Také Faramir si vezme Éowyn. Hobiti se vrátí do Kraje, ale najdou ho zničený a se spoustou skřetů. Dostanou se až do Dna pytle, kde narazí na Sarumana s Červivcem. Frodo dovolí Sarumanovi odejít, ale Červivec Sarumana zabije a sám je na útěku zabit hobity.
O
několik let později se Frodo se Samem odeberou do Šedých přístavů. Tam se dozví, že Galadriel, Elrond a Gandalf byli strážci Tří prstenů a odjedou spolu s Frodem a Bilbem do říše Valar. Sam se ožení s Růžou Chaloupkovou, ale nakonec se také odebere do blažené říše Valar.Frodo je uvězněn ve skřetí věži. Tam ho po úporném přemáhání skřetů také najde Sam. Aby zakryli svou totožnost, vezmou si na sebe skřetí oblečení a vydají se k hoře Osudu.
Cesta
s Frodem však není lehká, Prsten jej již téměř ovládá a stává se se zkracující cestou k Sauronovi čím dál těžším. Dochází jim voda, jídlo a nakonec i síly. Mezitím se hobiti v železném pasu setkají s vítězi z Helmova Žlebu. Všichni přijdou k Sarumanově věži a jeho sluha Červivec po nich hodí mocný Palantýr. Večer, když už je Saruman zbaven síly a vyhnán, si Pipin sáhne na Palantýr a uvidí mocné věci. Když se to Gandalf dozví, ujíždí i s ním do Gondoru. Tam se setkávají se správcem - otcem Faramira a Boromira. Ten je synovou smrtí tak zasažen, že zešílí. A každým dnem se tam blíží největší mordorská armáda Středozemě. Zatím se Aragorn konečně rozhodne chopit se svého práva a povinnosti a vydá se stezkami mrtvých do Gondoru. S ním jedou Legolas, Gimly
a
pár nejodvážnějších hraničářů. Než však odjede přijede elf s mečem jeho předků Narsilem. Teď už Aragorn neváhá a jede vstříc duchům mrtvých. Na cestě stezkami se střetne s duchy a ti mu za vysvobození nabídnou pomoc. S nimi zaútočí na nepřátelské loďstvo a přijede s posilami do Minas Tirith - hlavního města Gondoru.. Král Theodén se svým vojskem také odjíždí a nakáže své dceři Éowyn, aby se
o
vše dobře starala. Ta ale neposlechne a společně se Smíškem, kterého tu král taky chtěl zanechat, odjedou převlečeni za muže s vojskem Theodéna. Na Palantýrských polích se pak odehraje strašná bitva. Éowyn pomůže svému otci proti strašlivému králi Přízraků. Ale krále zavalí kůň a Theodén zemře. Než bitva začala, vrátil se zpátky polomrtvý Faramir a Dehentor se rozhodne upálit sebe i svého syna. Avšak Pipin to zjistí a přivolá Gandalfa, jenž Faramira zachrání, ale správce ne. Nakonec bitva skončí a lidé zvítězí. Aragorn, teď již uznán velitelem, se vypraví s armádou k Černé bráně, aby svedl poslední bitvu a odlákal Oko od Froda. Frodo a Sam se blíží k hoře, když je spatří armáda pochodující k Bráně. Vojáci si myslí, že jsou to skřetí zběhové a proto je donutí s nimi pokračovat do boje. Nějakou dobu s nimi putují, ale v nepozorované chvíli přece jen uniknou. Z posledních sil se dostanou k hoře osudu, kde se opět objeví Glum s úmyslem zachránit prsten pro sebe. Bojuje s Frodem, ale nakonec mu uřízne prst i s Prstenem Moci a zřítí se do lávy Odruidy. V tu chvíli se vše začne hroutit. Frodo se Samem utíkají, co jim nohy stačí.
Nakonec zůstanou uvězněni na malém ostrůvku uprostřed bublající lávy. Ale přijde pomoc v podobě velkého orla, který je odveze zpátky do Minas Tirith.
Tam se všichni uzdravují po poslední bitvě, která skončila s výbuchem Odruidy. Aragorn je korunován na krále a slaví svatbu s Arwen. Faramir se zamiloval do Éowyn, když byli oba zranění. Hobiti se vracejí po měsíci domů, ale čeká je šok. Kraj se změnil v odporný domov. Saruman s Červivcem se snaží zničit hobity i jejich domovy. Frodo, Sam, Pipin a Smíšek dají vše do pořádku a konečně zavládne mír. Ale Frodovo zranění se každý
rok
opět navrací a on pozná, že nemá na výběr. Musí odjet s elfy z Šedých přístavů na západ.Lidé v Edorasu oslavují vítězství.
Sam v noci slyší Glumovy plány jak zabít hobity. Frodo ale víc věří Glumovi a Sam je na pokraji zoufalství.
Gandalf s Theodenem
a

ostatními přijíždějí do zničeného Železného pasu, kde najdou Pipina a Smíška. Pipin tam ve vodě najde Palantír - Magický kámen. Gandalf si ho hlídá, protože je nebezpečný, ale Pipin mu ho v noci tajně sebere a omylem se spojí se Sauronem a uvidí část jeho plánu - zaútočit na město Minas Thirith. Gandalf se tam s Pipinem vypraví.
Arwen přesvědčí Elronda, aby znovu nechal zkout Anduril.
Gondor se chystá na válku se skřety a Pipin zařídí, aby jim přijeli na pomoc Rohirové.
Frodo při hádce pošle Sama domů a odejde s Glumem. Glum ho vede do Odulina doupěte, kde ho nechá a sám uteče. Sam se i přese všechno vydává za ním. Frodo je omámen Oduliným jedem a vypadá to, že je mrtvý, a tak mu vezme Prsten. Pak, když tudy procházejí skřeti, Sam zjistí, že je Frodo naživu, ale skřeti jsou rychlejší a Froda odnesou. Sam je sleduje.
Aragorn, Gimli a Legolas jedou Stezkami mrtvých, aby přivedli vojsko duchů, které se podrobí jen právoplatnému králi Gondoru a tím je Aragorn. Vojsko Rohirů bojuje s gondorskými vojáky proti skřetům. Theodena zabije Nazghul - Pán všech Devíti. Toho pak zabije Eowyn přestrojená za muže.
Sam najde Froda ve skřetí věži a pokračují v cestě k sopce. Tam je přepadne Glum a Frodo utíká ke vchodu do svatyně, která se v sopce nachází.
Skřetí vojsko je poraženo a armáda duchů je propuštěna. Gondorské vojsko s Aragornem v čele jede k Černé bráně.
Ve svatyni prohlásí Frodo Prsten za svůj, nasadí si ho a zmizí. Sam je omráčen ranou do hlavy a Glum začne bojovat s neviditelným nepřítelem, s Frodem. Glum ukousne Frodovi prst i s Prstenem a v návalu radosti nad opět nalezeným "miláškem" nevidí, kam šlape a zřítí se do vroucí lávy.
Mordor a Temný pán je zničen.
Frodo a Sam jsou Orly vyneseni z Mordoru.
Aragorn se stal králem Gondoru.
Hobiti se vydají domů napravit škody spáchané "velkými" lidmi.
Frodo, Bilbo, Gandalf a elfové odplouvají do zemí neumírajících... Knížka (pátý a šestý díl) vypráví o dalším a posledním pokračování rozděleného Společenstva prstenu. Pátá kniha obrací pozornost ke Gandalfovi a Pipinovi, kteří dorazí do hlavního města Gondoru Minas Tirith. Za pár dní by tam měla vypuknout rozhodující válka. Gandalf a Pipin jedou na pomoc. Aragorn, Legolas, Gimli a družina krále Theodéna potkali na cestě ze Železného pásu do Hlásky Dúnany. Aragorm pomocí Dúnanů dostal vzkaz od Elronda z Roklinky, ať si vzpomene na Stezky mrtvých (stezky, kde žijí mrtví, protože porušili svou přísahu vůči Isildurovi, že pojedou v nouzi na pomoc Gondoru proti Sauronovi; proto byli prokleti; vysvobodit je může jen dědic Gondorského trůnu). A tak se Aragorn, Legolas, Gimli a Dúnani rozhodli, že se za nimi vydají a družina krále Theodéna pojede na pomoc Gondoru. Válka mezitím začala. Vedl ji král prstenových přízraků. Gandalf vedl vojska Gondoru, protože se Denethron úplně zbláznil. Jeho syn Faramir byl smrtelně zraněn, ale mrtev nebyl. To však Denethon nevěděl (spíš vědět nechtěl). Šel s ním do domů umírání a chtěl se nechat s Faramirem zapálit. Pipin tomu chtěl zabránit, a šel rychle najít Gandalfa. Mezitím byl Gondor skoro poražen, protože jich bylo málý počet a nepřátel hodně. Naštěstí v poslední chvíli přijel Rohan. Stejně by však ani tato posila nestačila. Naštěstí ještě Aragorn, Legolas, Gimli a Dúnani přivezli velikou pomoc od všech měst na jihu Gondoru a přijeli s nimi i Mrtví. S těmito posilami byli nepřátelé poraženi. Při bitvě došlo k mimořádné události: král prstenových přízraků byl poražen Eowyn a Smíškem... Oba dva při tom utrpěli vážná zranění. Došlo ale i ke smutné události: Theodén byl zabit. Gandalf zabránil Denethronovi upálit Faramira, ale sám správce Gondoru se upálil. Dohodl se s Aragornem a Eomérem (teď už králem Rohanu), že odlákají pozornost Saurona od jeho vlastních hranic, aby to měl Frodo se Samem o trochu lehčí. Došli až k Černé bráně, jenže tam je Sauron přepadl velikým vojskem.

 

 

 

 

 

 

Šestá část knih Pána prstenů vypráví o putování Froda a Sama. Sam, který omdlel před dveřmi skřetů, se brzy probral. Obešel věž Cirith Ungol a našel dveře. Ve věži bylo po pořádném boji. Sam našel Froda. S ním se oblékl do skřetích oděvů a vešli do Mordoru. Celou tu cestu Froda tížil prsten. Vody a jídla měli už velmi málo. Jednou se dokonce dostali mezi skřety, ale ti je díky oděvům nepoznali. Tak se přece dostali až hoře osudu. Sam Froda dokonce musel vzít na záda, protože byl vyčerpaný. Když byli skoro u vrcholku hory, tak je přepadl Glum. Sam si to s ním chtěl vyřídit za zradu, a tak Frodo šplhal dál sám. Sam za ním za chvíli přišel. Jenže Frodo se v samé puklině Hory Osudu rozhodl prsten nezničit a prohlásit ho za svůj. Zezadu se ale na něj vrhl Glum a ukousl mu prst i s prstenem. Jenže udělal jeden chybný krok a i s prstenem spadl do pukliny Hory Osudu. V tu chvíli byl konec Sauronovy říše. Gandalf a ti, kteří bojovali, vyhráli nad přesilou skřetů. Potom přilétl Gwaihir (veliký orel, který už Gandalfa dvakrát nesl), naložil Gandalfa a letěl za Frodem a Samem.
Za pár dní se už zdravý Frodo probudil v domě v Minas Tirith. V ten den byla korunovace a svatba krále Elessara (Aragorna) s Arwen (Elrondovou dcerou). Poté nastalo veliké a smutné loučení. Frodo se rozhodl odjet s Bilbem přes moře na Západ. S nimi jeli Gandalf, Galadriel a Elrond. Sam, Smíšek a Pipin nejdříve napravili zlo způsobené Sarumanem a pak už jen žili v hojnosti. Občas navštívili své staré a dobré přátelé. Tak končí třetí a poslední část Pána prstenů...

 

Harry Potter a Fénixův řád

Harry opět tráví prázdniny u Dursleyů. Ron a Hermiona mu píší nic neříkající vzkazy. Při sporu s Dudleyem se objeví dva mozkomorové a Harry je kouzlem Patrona oba zachrání. Od paní Figgové, motačky, se Harry dozvídá, že ho vlastně pořád někdo nenápadně hlídá. Protože Harry nedovoleně kouzlil, hrozí mu vyloučení z Bradavic, zničení hůlky a navíc se má dostavit na slyšení na ministerstvo kouzel.
Pak pro něj přiletí celá delegace čarodějů - později se dozvídá, že jsou to členové "Řádu Fénixe" – spolku odpůrců lorda Voldemorta. Řád vede Brumbál a jsou v něm mimo jiné Lupin, Moody, Weasleyovi, Harryho kmotr Sirius Black a také Snape. Řád sídlí ve starém domě v Londýně, který patřil rodině Siriuse Blacka. Harry je pořád naštvaný: zase toho moc neví, a v domě Řádu má za úkol (on, ale i Hermiona, Ron, Fred, George a Ginny) jen uklízet staletou špínu. Harry absolvuje slyšení na ministerstvu kouzel, kde díky Brumbálově účinné obhajobě a díky svědectví paní Figgové je Harry nakonec osvobozen. Ron a Hermiona dostávají prefektské odznaky. Po příjezdu do Bradavic není nic takové jako dřív. Hagrid ve škole není – místo něho učí profesorka Červotočková. Obranu proti černé magii učí profesorka Umbridgeová delegovaná do školy přímo samotným ministrem Korneliem Popletalem.
Umbridgeová trvá na tom, že vlastně obrana proti černé magii není potřeba. Harry se proti tomu bouří (dostává bolestivé školní tresty). Umbridgeová udělá peklo ze života nejenom Harrymu, ale převrátí zavedený pořádek školy. S Popletalem postupně vymýšlí další a další omezení a ministerské oběžníky. Je jmenována vrchní inspektorkou s právem odvolávat učitele.
V Nebelvírském famfrpálovém mužstvu je Ron novým brankářem a kapitánkou Angelina. Nebelvír vítězí nad Zmijozelem díky Harrymu. Malfoy vyprovokuje Harryho a Freda s Geogem, kteří od Umbridgeové dostanou doživotní zákaz hrát famfrpál. Harryho nahradí Ginny, Harryho kulový blesk je zamčen na řetěz u Umbridgeové, která dělá inspekce v hodinách, nenávidí ji studenti i učitelé.
Hermiona po předchozí domluvě s Ronem a Harrym zorganizuje účast asi 20
studentů různých ročníků Nebelvíru, Mrzimoru i Havraspáru v Prasinkách U tří košťat - a domluví se, že založí spolek pro výuku obrany proti černé magii, který povede Harry – Brumbálovu armádu (BA). V zápětí se ale objeví nový oběžník, že jsou studentské spolky zakázány. Studenti ale spolek přesto založí - tajně. Pomůže jim Dobby, který pro ně najde tajnou místnost.
Harry se potýká s prvním milostným vztahem - s Cho Changovou. Před Vánocemi se mu zdá živý sen, že Voldemort - či jeho had - napadl Artura Weasleye. Zmobilizuje Brumbála a ukáže se, že je to pravda: díky rychlému zákroku se podaří Arturovo zraněné tělo najít a včas dopravit do nemocnice sv. Munga. To mu zřejmě zachrání život. Harry, Ron i Hermiona jsou ještě tu noc dopraveni do domu Siriuse, kde pak stráví i celé Vánoce. Během svátků několikrát navštíví v nemocnici Artura Weasleye. Jednou potkají na chodbě Zlatoslava Lockharta - je pořád zmatený. Potkají tam Nevillovy rodiče, a Nevilla s babičkou, kteří je zrovna přišli navštívit. Ron a Hermiona se konečně dozvídají, jak to je s Nevillovými rodiči (Voldemortovi Smrtijedi je zbavili rozumu).
Těsně před začátkem druhého pololetí si ho zavolá Snape a řekne mu, že ho bude individuálně učit "zavírat mysl". Že ho to osobně moc netěší, ale že je to Brubmálovo přání. Ale Harrymu to nejde... Zdává se mu
o
místnosti v Oddělení záhad na ministerstvu. Ale pořád se nemůže dostat úplně dovnitř... Snape si vždycky před začátkem lekce ale některé myšlenky odloží do Myslánky, pro případ, že by se Harrymu podařilo Snapovi nějaké myšlenky přečíst – což se Harrymu podařilo. Viděl v ní svého otce a Siriuse, jak jako studenti pátého ročníku v Bradavicích Snapa ponižovali a posmívali se mu. Harry je v šoku: považoval svého otce téměř za svatého, ale teď vidí, že se jeho otec choval dost hrozně.
Hermiona se s Harrym sejde v prasinkách, kde Ritu Holoubková napíše článek, o Harrym a jeho setkání s Voldemortem. Článek opravdu vyjde, k velkému zděšení Umbridgeové, která ještě přitvrdí. Brumbál Umbridgeové nedovolí vyhnat profesorku jasnovidectví Trelawneyovou, která bude nadále v Bradavicích jako soukromá osoba. Také jí znemožní jmenovat nového učitele jasnovidectví, a sám jmenuje - kentaura Firenzeho.
Studenti vymýšlejí kulišárny proti Umbridgeové, a učitelé tomu ani moc nebrání. Nejaktivnější je Fred a George; po poslední kulišárně, kdy je chce Umbridgeová vyloučit, si sami přivolají zamčená košťata a před zraky celé školy odletí na Příčnou ulici, kde si z Harryho peněz zřídili krámek. Ginny je dobrá, Nebelvír prohrál druhý zápas jen těsně. - Vrací se Hagrid. Neochotně vykládá Harrymu, Ronovi a Hermioně o zážitcích s obry, které měl získat proti Voldemortovi.
Studentům pátého ročníku radí s výběrem povolání. Harry chce být bystrozorem. Nastává třetí nebelvírský famfrpálový zápas - proti Havraspáru. Harry se těší, že se aspoň jako divák podívá, ale Hagrid chce, aby využili toho, že všichni sledují famfrpál, a šli s ním nenápadně do lesa. Tam se objeví obr Dráp. Hagridův nevlastní bratr, kterého s sebou Hagrid přivedl. Teď chce, aby se o něj starali, pokud jej Umbridgeová zbaví místa. To se totiž zdá jako pravděpodobné.
Brumbálova armáda je prozrazena, objevuje se delegace z ministerstva, ale nikomu nic nedokážou. Nakonec to vezme na sebe Brumbál. Chtějí tedy odvést jeho; ale on se ubrání a pak zmizí neznámo kam. Umbridgeová se stává ředitelkou.
Probíhají zkoušky NKÚ. Nezkoušejí je ti, kteří je učili - jsou to učitelé, které nikdy neviděli. Harry zná velice dobře obranu proti černé magii, ale zvládá i lektvary. Známky se doví až v červenci (přiletí sova). Při úplně poslední písemné části zkoušky se mu zdá sen - rozbolí ho jizva a zdá se mu, že Sirius je v místnosti v Oddělení záhad Ministerstva kouzel, a že ho tam Voldemort mučí. Harry mu chce pomoci - Brumbál je pryč, McGonagallová je v nemocnici (po střetu s Umbridgeovou a ministerskými úředníky o několik dní dřív při obraně Hagrida). Harryho napadne, že mu Voldemort do hlavy tu myšlenku jen vložil, a chce si to ověřit. Jediný krb, odkud se dá Letaxem dostat do Siriusova domu, je ale u Umbridgeové. Harry tam s pomocí Rona, Hermiony a dalších vnikne a opravdu se dostane do domu Blackových. Sirius tam není. Mezitím se ale vrátila Umbridgeová (kterou se ostatní snažili odlákat) a pomocníci Malfoy, Crabb a Goyl (a kteří mají víc pravomocí, než prefekti), kteří Harryho a jeho přátele drží v šachu. Harry si náhle vzpomene, že na hradě přece jen zbyl jeden člen Řádu Fénixe - Snape. Trikem mu prozradí, o co mu jde.
Hermiona Umbridgeové navykládá, že ona a Harry ví o tajné zbrani (proti ministerstvu kouzel) a nabízí jí, že ji k ní zavedou. Umbridgeová se nechá vlákat do zapovězeného lesa. Tam nyní není bezpečno: po odchodu Firenzeho na hrad ostatní kentauři zanevřeli na lidi a chtějí potrestat každého, kdo vnikne do jejich lesa. Kentauři odvlečou Umbridgovou, objeví se obr Dráp, kentauři se rozprchnou a Hermiona s Harrym uteče. Na kraji lesa potká Harry a Hermiona Rona, Nevilla (který byl v BA jeden z nejlepších), Ginny a Lenku. Mají s sebou i hůlky, které Harrymu a Hermioně Umbridgeová vzala. Přemohli totiž Malfoye a ostatní pomocí toho, co se naučili v BA.
Harry se chce co nejrychleji dostat na ministerstvo a nechce, aby s ním, Ronem a Hermionou jel i Neville, Ginny a Luna. Ale oni na tom trvají, a Lenka navíc vymyslí, jak se dostat do Londýna: na thestrálských okřídlených koních! Harry se s přáteli přes různé komnaty v Oddělení záhad dostává až do místnosti ze svého snu. Ale Sirius tu není. Je tu jen předmět - proroctví, na kterém je napsáno Voldemortovo a Harryho jméno. Náhle se za nimi objeví přesila Smrtijedů (mezi nimi je i Lucius Malfoy otec Draca), včetně těch, kteří před nedávnem uprchli z Azkabanu (hlídači mozkomorové se přidali na Voldemortovu stranu). Chtějí, aby pro ně Harry vzal ten předmět - jen Harry to totiž může udělat. Šestice utíká a bojuje statečně se Smrtijedy. Náhle se objeví Sirius, Lupin a další členové Řádu, a smrtijedi jsou téměř přemoženi. Harry při boji rozbije proroctví. Pak se objevuje Brumbál. Při boji zemře Sirius. Ve vstupní
hale
ministerstva Brumbál porazí Voldemorta, ten ale není zabit. Snaží se proniknout do Harryho těla, ale Harry se za
cenu
šílené bolesti ubrání. Přichází ministr Popletal a uznává, že Voldemort se doopravdy vrátil – že měli Harry s Brumbálem celou dobu pravdu.
V Bradavicích se Harry od Brumbála dozvídá, jak je to s proroctvím - kdysi dávno ho vyvěštila profesorka Trelawneyová. Proroctví říká, že buďto Harry s Voldemortem zemřou společně, nebo musí jeden zabít toho druhého. Ale Voldemort neví, co v proroctví přesně je. Mimoto se Harry dozvídá, že musí být každé léto u Dursleyů, protože je tam chráněn rodinnou krví - díky tetě Petunii. Harry je šokován proroctvím, a zdrcen Siriusovou smrtí. Brumál se viní, že měl Harrymu vše říct mnohem dříve, a proč je vlastně právě on tak důležitý. Neshodnou se v názoru na Snapa. Brumbál tvrdí, že je věrný člen Řádu, a že právě on zařídil, že členové Řádu přišli Harrymu a ostatním na pomoc. Ale Harry nevěří, nebo spíš nechce věřit. Je naštvaný až do konce. Nejde ani na slavnost na konci
roku

, vyhýbá se všem, i Ronovi a Hermioně. Harry ztrácí poslední naději, že Siriuse ještě uvidí: Skorobezhlavý Nick mu vysvětluje, že Sirius se určitě nestane duchem.
Po příjezdu bradavického expresu na nádraží, obklopuje Moody, Lupin a další členové Řádu Dursleyovy a varují je, aby si netroufli Harryho přes prázdniny šikanovat. Harrymu pak slibují, že budou v kontaktu.

Harry nastoupil do 5. ročníku školy čar a kouzel v Bradavicích. Zdáli se mu zvláštní sny o lordu Voldemortovi a chodbě bez oken. Později si uvědomil, že je to odbor záhad na ministerstvu kouzel. Jednou se mu zdálo, že Voldemort mučí jeho kmotra Siriuse, aby mu něco podal. Harry se rozhodl, že Siriuse zachrání. Spolu se svými kamarády Ronem, Hermionou, Lenkou, Ginny a Nevilem odletí na odbor záhad. Zde museli překonat mnoho překážek, až došli do místnosti, kde měl být Sirius - ten tam ovšem nebyl. Byla tam spousta skleněných koulí - věšteb, které ukrývaly věštbu jednotlivé osoby. Mohl ji sundat jen ten, komu náležela. Na jedné z těch koulí bylo napsáno Harry Potter a lord Voldemort. Harry ji sundal a v tu chvíli je obklíčili smrtijedi (služebníci lorda Voldemorta), kteří měli Voldemortovi věštbu přinést. Harry a jeho kamarádi bojovali s přesilou, když v tu se rozletěli dveře a dovnitř vtrhlo 5 členů Fénixova řádu (Sirius, Lupin, Moody, Tonksová a Kingsley) a začali bojovat se smrtijedy. Jedna ze smrtijedů bojovala se Siriusem, kterého zabila. Sirius byl navždy pryč - zapadl za průhledný kouzelný závoj. Harry se chtěl vrhnout na smrtijedku, když však přišel Brumbál - jediný, koho se lord Voldemort kdy bál. Harry uviděl Voldemorta a pustíl se s ním do boje, ten opět zmizel. Když se všichni (samozřejmě kromě Siriuse) vrátili bezpečně na Bradavický hrad, bylo již ráno. Harry celý zdrcen poslouchal Brumbála, který jako jediný věděl, co věštba obsahuje:"Příchod toho, v jehož moci je porazit Pána všeho zla, se blíží...narodí se těm, kteří se mu již třikrát
postavili
, na samotném sklonku sedmého měsíce roku...a Pán zla ho poznamená jako sobě rovného, on však bude mít moc, jakou Pán zla sám nezná....proto jeden z nich musí zemřít rukou druhého neboť ani jeden nemůže žít, jestliže druhý zůstává naživu... Ten, v jehož moci je porazit Pána všeho zla, se narodí, až sedmý měsíc bude umírat..."

To znamenalo, že je to Harry a buď musí zabít Voldemorta nebo on jeho. Také se dozvěděl, že jeho matka, kterou lord Voldemort zabil, mu dala sílu, takže se musel alespoň jednou ročně vracet ke svojí tetě a její rodině, která ho nenáviděla...tudíž i teď končí děj tím, že se vrací na prázdniny k Dursleovým...

 

 

 

 

 

Lord Voldemort se vrátil!
Jediný, kdo ho však spatřil, byl Harry Potter a Cedrik Diggory. Jenže Cedrika zabili a Harryho označil Denní věštec za pomateného. Harrymu věří pouze profesor Brumbál, který znovu svolá členy Fénixova řádu a zahájí nový boj proti Voldemortovi a jeho Smrtijedům. Jako každé prázdniny i tentokrát bydlí Harry u své tety a strýce. Tentokrát je však velmi naštvaný - vždyť ani netuší, co se v kouzelnickém světě děje. Hermiona s Ronem mu odmítají něco konkrétního napsat, protože kdyby někdo sovu chytil, dostal by do rukou tajné informace
.
Jednou se šel Harry po další hádce z Dursleyovými projít, potkal Dudleyho a začali se vzájemně pošťuchovat. Napadli je mozkomorové a Harry se ubránil kouzlem. Dudley doma vše svedl na Harryho. Musel tedy zůstat a vysvětlit Dursleyovým, co se stalo. Po několika dalších dnech pro Harryho přijeli kouzelníci. Odletěli na košťatech do Londýna a vstoupili do domu Blacků. Harryho hned přivítali Sirius, Lupin, Pošuk Moody, další čarodějové a čarodějky a samozřejmě Hermiona se všemi Weasleyovi mimo Percyho, který se pohádal s rodiči a odešel. Později mu Sirius odpověděl na jeho otázky a zpravil ho o situaci. Ovšem nemohl mu říci všechno, protože si to ostatní nepřáli. Po několika dnech se konalo disciplinární řízení kvůli Harrymu kouzlení proti mozkomorům. Na ministerstvo se dostal s panem Weasleym, kde ho začal obhajovat Brumbál. Nakonec Harryho ospravedlnili a on se vydal zpět do Siriusova domu a pak do Bradavic. Ihned si všiml, že u učitelského stolu chyběl Hagrid - místo něj zde byla prof. Červotočková a byla zde čarodějka, kterou viděl na disciplinárním řízení - Dolores Umbridgeová. Po jejím proslovu poznala Hermiona, že je to nastrčená špiónka ministerstva. Když s ní měl Harry hodinu, veřejně se s ní pohádal
o

Voldemortově návratu a vysloužil si tím školní trest, kde brkem musel psát vlastní krví. Tím, že má tresty, nemůže na famfrpál, kde přijímají nového hráče - Rona.
Po další hádce s prof. na obranu proti černé magii Umbridgeovou požádá Hermiona s Ronem Harryho, jestli by je nechtěl učit obraně proti černé magii on. Když Harry nakonec souhlasí, sejdou se jeho nový žáci v Prasinkách. Tam jim Harry stručně povypráví, co se stalo při turnaji Tří kouzelnických škol a oni souhlasí, že budou do kroužku Obrany proti černé magii chodit. Ovšem nemají kde se scházet, a proto je první schůzka zatím odložena. Druhý den visí na zdi vyhláška, že se zakazují všechny zájmové kroužky, pokud nejsou povoleny novou vrchní vyšetřovatelkou, kterou je samozřejmě Umbridgeová. Bohužel to platí také na famfrpál. Vyšetřovatelka začne dělat inspekce u všech učitelů a bude je hodnotit případně vyhazovat.
Harryho sovu Hedviku někdo napadl. Psal mu Sirius, že se opět sejdou ve společenské místnosti, až budou všichni spát. Sirius kladně zhodnotí jejich nápad o jejich kroužku a ještě je povzbudí. Slíbil, že popřemýšlí, kde by se mohli scházet, když v tom vklouzne do krbu něčí ruka a pokusí se naštěstí neúspěšně Siriuse chytit.
Jednou Harry usne ve společenské místnosti a najde ho zde Dobby. Ten mu prozradí, že existuje místnost, kde by mohl trénovat své spolužáky v obraně. Hned další den tam všichni zajdou a začnou trénovat. Dají si jméno Brumbálova armáda a každý se pod to podepíše. Hermiona ještě vymyslí nepravé galeony, na kterých se vždy objeví datum další schůzky.
Začíná famfrpálová sezóna. Nebelvíru nakonec Umbridgeová také účast povolila. Ale první zápas nedopadá nijak valně - Ron pustil tři góly, avšak Harry zápas zachránil chycením zlatonky. Po zápase začne Malfoy provokovat Freda, George Weasleyovi a Harryho. Skončí to rvačkou a doživotním zákazem hrát famfrpál pro Weasleyovi a Harryho.
Hagrid se vrátil. I když se mu zprvu nechce, vypráví trojici o své cestě za obry. Dozví se, že na pomoc proti Voldemortovi žádné posily nepřijdou.
Harrymu se zdá sen o podivné chodbě, kde sedí nějaký člověk. Harry je had a kousne toho člověka. Z hrůzou zjistí, že je to pan Weasley. Když se probudí, pálí ho jizva a začne křičet. Profesorka McGonagalová ho dovede k řediteli. Ten zkontroluje situaci a pošle pro pomoc panu Weasleymu. Všichni Weasleyovi s Harrym jedou na Grimauldovo náměstí. Paní Weasleyová jede hned do nemocnice. Ráno za nimi přijede Hermiona a všichni se vypraví za zraněným. Pan Weasley je na tom docela dobře a brzy se uzdraví. Jenže od této doby musí na Brumbálův rozkaz chodit Harry na hodiny Nitroobrany k prof. Snapeovi. Při výcviku velmi trpí a příliš se nesnaží v ní udělat pokroky a sny pokračují. V Denním věštci si ráno Harry přečte o hromadném úniku Smrtijedů z Azkabanu. Naši hrdinové začnou tušit, že mocná zbraň proti Voldemortovi se ukrývá na ministerstvu kouzel. Blíží se sv. Valentýn a Harry se rozejde s Cho. Ve stejný den souhlasí s tím, že vypoví, co se stalo minulý rok s Cedrikem. Rita Holoubková pod nátlakem napíše článek do Jinotaje. Brzy je Jinotaj ve škole zakázán, protože Ubridgeová nechce, aby o tom studenti věděli. Další hodina Nitroobrany je přerušena vřískotem prof. Trawneyové, která nechce opustit zaměstnání na rozkaz vrchní vyšetřovatelky.
Při setkání BA jsou studenti vyrušeni Dobbym, který naznačuje, že jim je v patách Umbridgeová. Harry s Ronem a Hermionou jsou chyceni a dopraveni do jejího kabinetu. Tam je zachrání Brumbál, který vše vezme na sebe a zmizí. Umbridgeová se tak stává ředitelkou a vyslýchá Harryho ohledně Brumbálova zmizení. Ten jí nic nepoví. Brzy jsou vyrušeni hroznými zvuky. Po celých Bradavicích bouchají rachejtle a bouchačky Freda a George. Na Nitoobraně je Snape odvolán pryč a Harry se podívá do jeho myslánky. Avšak Snape se brzy vrátí a Harryho přistihne. Nitroobrana tak navždy skončila. Harryho to příliš nezasáhne, ale pořád vzpomíná na svého otce, který byl ve Snapeových vzpomínkách. Musí mluvit se Siriusem, a proto se dohodne s Fredem a Georgem, kteří chtějí školu opustit.
Zatím je Harry pozván na schůzku k výběru budoucího povolání. Při tom mu prof. McGonagallová přislíbí, že mu pomůže stát se bystrozorem. Pak už se spustí Fredova a Georgova rozlučka se školou a tím odvedou pozornost Umbridgeové tak, že se Harry dostane do jejího kabinetu a promluví se Siriusem.
Přichází další zápas famfrpálu, když je Harry s Hermionou odveden do lesa Hagridem. Tam se dozví o jednom obrovi, kterého se Hagrid zkouší zkulturnit. Když se vrátí, zjistí, že Nebelvír zápas vyhrál.
Za několik dní se konají zkoušky NKÚ. Při zkoušce z astronomie studenti spatří kouzelníky, kteří se snaží zatknout Hagrida. Tomu na poslední chvíli pomůže prof. McGonagalová, kterou bohužel zasáhne mnoho kouzel najednou a přivedou ji tím do hlubokého bezvědomí. Na další práci Harry uvidí Voldemorta, jak mučí Siriuse a omdlí. Je rozhodnut mu pomoci. Opět se vloupe do kabinetu ředitelky a snaží se dovolat Siriuse, jenže ten se neozývá. A proto se všichni rozhodnou odletět na ministerstvo a Siriuse zachránit. Ředitelka jim brání, jak jen může, ale je to nezastaví.
Na ministerstvu Harry najde věštbu týkající se jeho. Sundá ji z regálu a najednou se objeví Smrtijedi, kteří lační po věštbě. Harryho přátelé je rozeženou po celém oboru záhad a Harry se dozvídá, že to byla past a že zde Sirius vůbec není. Když se zdá, že je vše ztraceno, objeví se Lupin, Sirius a další členové Fénixova řádu. Harry je svědkem Siriusovy smrti způsobenou smrtijedkou Belatrix. Vydává se za ní a když se střetnou, vyprovokuje skrz ní Voldemorta. V tu chvíli se objeví Brumbál a vše zachrání. Mnoho smrtijedů je pochytáno, ale některým se podařilo utéci.
Harry je převezen do Brumbálovy pracovny v Bradavicích a čeká na vysvětlení. Brzy se dozvídá o jistém spojení mezi ním a Voldemortem a o věštbě, která mluví o tom, že jednou Voldemorta zabije nebo jím bude zabit. Harry je zdrcen ze Siriusovy ztráty, a protože je konec školního roku, odjíždí k Dursleyovým.

 

 

 

 

Členy Fénixova řádu jsou odpůrci zlého lorda Voldemorta, např. Brumbál.

Všichni asi znáte hlavního hrdinu Harryho Pottera a jeho přátele - Rona a Hermionu.
Harry nastoupil do 5. ročníku školy čar a kouzel v Bradavicích. V Bradavicích jsou zase někteří noví učitelé. Nejhorší je profesorka Umbridgeová. Dává žákům tvrdé tresty, má moc odvolat i učitele, kteří se jí nelíbí. Harry od ní dostal doživotní zákaz hrát famfrpál, a to je pro Harryho skutečně tvrdý trest. Harrymu se zdály zvláštní sny o lordu Voldemortovi a místnosti bez oken. Zjistil, že taková místnost opravdu existuje na ministerstvu kouzel. Přes mnoho překážek se Harry dostal až do ní. Byla tam spousta skleněných koulí s věštbami. Do místnosti se dostali i služebníci lorda Voldemorta Smrtijedi a chtěli, aby jim Harry jednu věštbu podal. Věštba se týkala Harryho a Voldemorta. V boji se Smrtijedy se koule s věštbou rozbila, a tak se Voldemort o obsahu věštby nic nedověděl. Brumbál později Harrymu její obsah prozradil.

 Vrátit se musíme na konce čtvrtého ročníku, kde Harry v bludišti vzal do rukou Pohár čtyř kouzelníků, který bohužel působil jako přenášedlo a ocitl se i se Cedrikem Diggorim na louce u hřbitova. Viděl tam nejen smrt Cedrika, ale i povstání lorda Voldemorta a všechny jeho služebníky - Smrtijedy...
Pátý díl začíná, když se vrátí Harry na prázdniny do Zobí ulice. Hůlku teď nosí stále u sebe a snaží se z mudlovských zpráv vypozorovat něco zajímavého, něco, co by nasvědčovalo tomu, že se Voldemort opravdu vrátil a udeřil. Nic se však nedělo. Jednou, když ležel pod okny a poslouchal zprávy, strýc Vernon ho našel, pohádali se a Harry se šel projít. Cestou potkal Dudleyho a začal ho popichovat, poněvadž věděl, že si na něho Dudley nic nedovolí, když má hůlku. Pomalu šli spolu domů a Harry ho nepřestával popichovat. Dostali se do úzké uličky, když najednou se vytratila ze vzduchu všechna pohoda, hvězdy přestaly svítit a pouliční lampy zhasly! Harry věděl, co se děje - Mozkomorové! Ale co dělají tady v Kvikálkově? Vykouzlil proti nim patrona a zahnal je. Poté se tam objevila paní Figgová, o
které se Harry dovídá, že je to moták. Harry odnesl bratránka domů a tam si to od strýce a tety slízl. Strýc Harrymu řekl, aby si sbalil věci a vypadl... V tu chvíli přišel Petunii hulák, ve kterém stálo: "Pamatuj na posledně, Petunie!"
A tak tam Harry zůstal. Strýc Vernon ho poslal do pokoje, kde zůstal snad pět dní. Neměl tušení, jak čas letí, ani kolikátý je den. Jednoho večera k němu do pokoje přišel strýc Vernon, že jedou na soutěž o nejhezčí trávník, na který byli pozváni. O pár hodin později slyšel dole v hale Harry kroky. To přece nemohli být Dursleyovi. Že by zloděj? Rychle vytáhl hůlku a pomalu sestupoval po schodech, kde uviděl snad deset lidí. Byli to kouzelníci a Harryho přišli odvést pryč odtud. Harry si sbalil kufr, vzal si svůj Kulový blesk, který dostal od Siriuse, a mohli vyrazit.
Přistáli s košťaty na nějakém špinavém náměstí. Pošuk Moody, který také letěl jako doprovod, podal Harrymu lístek a řekl mu, ať si ho přečte a neustále na něj myslí. Harry tak učinil a objevil se před ním dům - Grimmaldovo náměstí 12 (hlavní štáb Fénixova řádu). Nejdříve si pořádně zakřičí na Rona a Hermionu. Setkává se zde také se svým kmotrem Siriusem Blackem, od kterého se dovídá, že toto je jeho dům.
O několik dní později všem třem přijdou dopisy z Bradavic, ve kterých mají
seznamy
co koupit do školy. Ronovi a Hermioně navíc přijdou prefektské odznaky a Harry má velký vztek, že odznak nedostal on! Paní Weasleyová je šťastná a Ronovi vystrojí hostinu. Harry je dost podrážděný a vadí mu to. Při hostině podá Moody Harrymu fotku bývalého Fénixova řádu, v němž byli i Harryho rodiče.
O pár dní později se Harry vydává s panem Weasleyem na Ministerstvo kouzel, kde má mít disciplinární řízení. Potkává zde Luciuse Malfoye. Na disciplinární řízení mu přijde na pomoc Brumbál. Samozřejmě ho zachrání.
No, a je tu nový školní
rok

. Ve škole mají novou učitelku na Obranu proti černé magii Dolores Umbridgeovou, se kterou má Harry problémy, protože ona je učí pouze teorii a Harry se na ni obořil, že chtějí i praktické cvičení. Vysloužil si týden školního trestu, což obnášelo psaní. Profesorka mu dala brk a on zjistil, že to, co napíše na papír, se mu vryje na ruku.
Pomalu se také sbližuje s Cho Changovou, se kterou chodil Diggory.
Začíná mít také vidiny, že stojí před černými dveřmi a nemůže je otevřít... Jednou, opět má ten divný sen, stojí před dveřmi a je tam pan Weasley a náhle ho uštkne had. Harry se probudí a vyburcuje Rona. Brumbál tam posílá ředitele z obrazu, aby zjistil, co se stalo...ano, pan Weasley byl opravdu zraněn.
Všichni Weasleyovi s Harrym jsou posláni přenášedlem na Grimmaldovo náměstí, kde stráví Vánoce. Největší radost z toho má Sirius. Do nemocnice U Svatého Munga, kde pan Weasley leží, za ním přijdou všichni. Ron, Harry, Hermiona a Ginny při té příležitosti potkávají Zlatoslava Lockharta, jejich bývalého učitele, který přišel o rozum a také Nevillovy rodiče.
Na konci vánočních prázdnin za Harrym přijde Snape a oznámí mu, že ho bude cvičit v nitrobraně, aby uzavřel své myšlenky před Voldemortem. Harry z toho radost vůbec nemá.
Ve škole se to nedá vydržet. Umbridgeová pořád slídí. Harry, Ron a Hermiona vymyslí kroužek, který nazvali Brumbálova armáda (BA). Umbridgeová na to však příjde a Harryho obviní ze spiknutí. Brumbál bere vinu na sebe a prchá. Umbridgeová se stává ředitelkou Bradavic, ale nemá respekt. Všichni jí dělají naschvály. Fred a George Weasleyovi při té příležitosti spáchají opravdový poprask, ale ředitelka je chytí. Oni však (před celou školou) prohlásí, že už zde nebudou a odletěli na košťatech pryč. Dlouho si o tom všichni povídali...
Harryho hodiny nitrobrany jsou strašné. Jizva ho začíná bolet čím dál tím víc. Jednou, když Snape v kabinetu nebyl, si Harry všiml myslánky. Nakoukl do ní a ocitl se na Snapeových NKÚ. Všiml si také svého otce, Siriuse, Lupina a Červíčka. Jak je tak pozoroval, Harrymu přišlo, že se jeho otec chová strašně nafoukaně a nemohl přijít na to, jak se mohl dát dohromady s Lily... Z myslánky ho vytáhl Snape, který na něj začal neurvale řvát, ať vypadne, že mu už žádné hodiny dávat nebude. Harrymu vrtalo hlavou to, co viděl v myslánce, ale nakonec se na to zeptal Siriuse a ten mu vše vysvětlil.
Přiblížil se červen, a to pro pátý ročník znamenalo NKÚ a pro sedmý OVCE. Harry všechny zkoušky celkem zvládl, ale při písemné zkoušce z Dějin čar a kouzel usnul. Znovu se mu objevily černé dveře. Tentokrát jimi prošel do kruhové místnosti. Tam otevřel další dveře, tentokrát se ocitl v místnosti s regály plnými koulí. Harry tam viděl Voldemorta, jak mučí Siriuse... Probudil se. Byl konec zkoušek. Rychle to řekl Ronovi a Hermioně, ti mu ale nevěřili. Hermiona nabádá Harryho, aby se přesvědčil, zda je Sirius doma. Proklouzne do kabinetu Umbridgeové a pomocí letaxu se přenese do krbu v Siriusově domě. Nikoho nevidí, pouze Kráturu, který mu potvrdí, že Sirius v domě opravdu není. Vyleze z krbu a před ním se objeví Umbridgeová se svým vyšetřovatelským sborem. Hermiona namluví Umbridgeové, že Harry dával vědět Brumbálovi, že je ta zbraň hotová. V zapovězeném lese, kde je zbraň ukrytá, potkávají kentaury, a protože je Umbridgeová uráží, unesou ji. Ale mají spadeno také na Harryho a Hermionu. Ty naštěstí zachrání Dráp.
Teď se ale potřebují dostat na Ministerstvo kouzel. Přibíhají za nimi Ron, Ginny, Lenka a Neville. Chtějí letět s nimi. Harry tedy souhlasí. Lenka jim řekne o Testrálech a tak všichni letí - na ministerstvu kouzel rychle běží na Odbor záhad. Projdou až do místnosti se skleněnými koulemi, ale Voldemort a Sirius nikde. Zato najdou kouli, na které je napsané: "Od S. P. T. pro A. P. W. B. B - Pán zla a (?) Harry Potter"
Harry kouli vezme do ruky a v tu chvíli se před nimi objeví Smrtijedi pod vedením Malfoye a Belatrix. Chtějí tu věštbu.
Harry jim ji však odmítá dát a spolu s ostatními utíká. V jedné místnosti je Harry polapen, ale než mu stačí vzít věštbu, spěchají na pomoc členové Řádu: Sirius, Lupin a jiní. Harry hodí věštbu Nevillovi, ten ji ale nechytí a ta se rozbije, nikdo však obsah neslyší.
Belatrix zápasí se Siriusem. Nakonec Siriuse zabíjí. Ona utíká, ale Harry běží za ní. Setkají se v atriu. Tam se objevuje také Voldemort, ale i Brumbál. Utkají se a Voldemort prchá. Ale objevuje se zde Popletal a chtě nechtě musí přiznat Voldemortův návrat. Brumbál posílá Harryho do své pracovny, aby mu vše vysvětlil, Harry je zdrcen kmotrovou smrtí.
Asi po hodině se v pracovně objevil Brumbál. Harrymu vysvětlil, co se stalo, ale hlavně proč se to stalo. Řekl mu vše o té věštbě. Harry byl ze všeho zdrcen.
Ministerstvo oznámilo, že se Voldemort vrátil.
Je konec roku a na Harryho čekají další neúnosné prázdniny u tety a strýčka. Ještě před odjezdem do Zobí ulice se však ke strýci připojí Lupin a Moody a vysvětlí jim, ať na Harryho berou ohled nebo to pro ně dopadne špatně.
Harry se tomu zasmál. Byl rád, že za ním stojí tolik lidí...

 

 

 

 

 

Lord Voldemort je zpět, takže je jasné, že Harryho čeká další velice zajímavý školní rok ve Škole čar a kouzel v Bradavicích. Ještě než se Harry do Bradavic dostane, už na něj čeká nebezpečí doma, přesněji řečeno v Kvikálkově. Tam jej a jeho bratrance Dudleyho napadnou dva mozkomorové. Harrymu se je se štěstím podaří zahnat pomocí Patronova zaklínadla. Kvůli tomu že jako nezletilý použil kouzlo, je povolán na disciplinární řízení na Ministerstvo kouzel. Než ale nastane čas disciplinárního řízení, přijdou si pro Harryho členové Fénixova řádu, kteří jej odvedou na Grimauldovo náměstí 12, kde se nachází dům Harryho kmotra Siriuse Blacka. Tento dům slouží jako hlavní štáb pro Fénixův řád (organizaci, která bojuje proti Lordu Voldemortovi, a jejímž zakladatelem je Brumbál; tato společnost se snaží přesvědčit kouzelnickou společnost, že se Voldemort vrátil, a mnoho dalších věcí - např. Pastorek pracuje na ministerstvu, kde má za úkol najít Siriuse Blacka, avšak protože ví, že Sirius Black je nevinný, podsouvá na ministerstvo falešné informace
; jejími členy jsou např. Lupin, Moody, Brumbál, McGonagallová, Kingley Pastorek, Nymfadora Tonksová a mnoho dalších). V domě se dozví, že nikdo z kouzelnického světa nevěří na Voldemortův návrat, protože ministr kouzel Popletal šíří zprávy, že Harry je blázen, Brumbál taky atd. Harry se na chvilku usadí v hlavním štábu, kde pomáhá s úklidem, protože tento dům nikdo mnoho let nepoužíval (až na Siriusova skřítka Kráturu, který Siriuse nenávidí, a je oddaný pouze obrazu Siriusovy matky, která je už mrtvá). Disciplinární řízení se koná na Ministerstvu kouzel, kam Harryho doprovodí pan Weasley. Na ministerstvu nikdo nebude Harrymu věřit, že tam byli mozkomorové, avšak přijde paní Figgová (sousedka od Harryho) a řekne, že je taky viděla, popíše je, jak vypadali, a tím Harrymu hodně pomůže, díky čemuž je zproštěn obžaloby. Během disciplinárního řízení se objeví jako Harryho svědek taky Brumbál, s nímž si chce Harry akutně promluvit, avšak když skončí řízení, Brumbál ihned odejde.
Harry se tedy vydává do Bradavic. Zde je ovšem považován za blázna, kterému nikdo nevěří. Ještě ke všemu není ve škole Hagrid, kterého nahradila profesorka Červotočová, a na místo učitele černé magie nastupuje profesorka Umbridgeová, kterou sem poslalo ministerstvo, aby školu kontrolovala.
S Umbridgeovou se Harry hned první hodinu pohádá - Harry tvrdí, že Voldemort se vrátil, že s ním bojoval a že Cedric Diggory byl zabit Voldemortem. Umbridgeová říká, že všechno je lež a že Cedric zemřel nešťastnou náhodou. Neboť je to učitelka, dá mu školní trest, díky němuž se nemůže zúčastnit konkurzu na nového brankáře, na kterého hodlá kandidovat i Ron. Ten samozřejmě vyhraje.
Po několika hodinách obrany proti černé magii, v nichž studenti pouze četli z učebnic a vůbec nezkoušeli kouzla, svolává Harry takový menší sraz, kde se ještě s několika dalšími studenty (je jich něco přes dvacet) dohodnou, že založí organizaci s názvem Brumbálova armáda. V této organizaci je Harry bude učit používat různá jak obranná, tak útočná kouzla atd. Kvůli jejich velkému počtu ale nemají, kde by se scházeli.
Příští den jsou ovšem zaskočeni. Umbridgeová je jmenována vrchní vyšetřovatelkou. A hned vydává první vzdělávací výnos, kterým není nic jiného než zákaz jakýchkoliv spolků
o
více jak 2 členech. Dále má jako vrchní vyšetřovatelka tu pravomoc, že může dělat inspekce do hodin učitelů, dělat si poznámky o těchto učitelích a následně je se souhlasem ministra kouzel i vyhodit. Umbridgeová také založí tzv. vyšetřovací sbor, do kterého se samozřejmě přihlásí Malfoy a další příslušníci Zmijozelu. Členové tohoto sboru mohou odebírat body komukoliv, dokonce i prefektům!
Harry se i přes zákaz rozhodne v Brumbálově armádě pokračovat, avšak pořád nemají tu místnost. Jednou v noci ale navštíví Harryho Dobby a řekne mu, že na hradě jedna taková místnost existuje a říká se jí Komnata nejvyšší potřeby. Tato místnost je úžasná, nekonečně velká a jsou tam všechny knihy o kouzlech, kletbách a mnoho dalšího. Takže už mají, kde cvičit.
Nebelvírský famfrpálový tým dostal také povolení ke svému vzniku (i na něj se totiž vztahoval zákaz Umbridgeové), ale Ron má bohužel příšernou trému, takže chytá dost špatně. Naštěstí Harry v prvním zápase proti Zmijozelu chytne rychle zlatonku, a tedy Nebelvír vyhraje. Po zápase však Harry, Fred a George neudrží nervy na uzdě a zmlátí Malfoye, za což jim všem Umbridgeová zakáže doživotně famfrpál.
Hagrid se vrátil, a tak bohužel ne moc ochotně vyprávěl Harrymu, Hermioně a Ronovi o dobrodružstvích, která prožil. Společně s Madam Maxime šel za obry a snažil se je přesvědčit, aby se přidali na Brumbálovu stranu a pomohli mu proti Voldemortovi. V jednu chvíli to vypadalo velice dobře, ale pak se obři pomlátili a už nechtěli Hagrida s Madame Maxime ani vidět, místo toho se bavili se smrtijedy, které za nimi poslal Voldemort. Takže nakonec Brumbálovi žádní obři na pomoc proti Voldemortovi nepřijdou.
Jednou v noci má Harry vidinu, je hadem a právě napadl nějakého člověka, a kousá a kousá. Ten muž hodně krvácí. V tu chvíli se Harry probudí a uvědomí si, že to byl pan Weasley. Za pomoci McGonagallové je odveden za Brumbálem, kterému vše vylíčí. Brumbál hned vyšle záchranný tým, který pana Weasleyho zachrání. Kvůli tomu, aby mu byla
rodina

nablízku, tráví Harry společně s Hermionou, Ronem a všemi Weaslovými Vánoce v hlavním štábu, kde se nachází i Sirius, a sem tam se objeví někteří členové řádu.
Po návratu do školy přikáže Brumbál, aby Harry už neměl podobné sny, aby docházel pravidelně na hodiny nitrobrany, které povede profesor Snape. Tyto hodiny však Harrymu vůbec nepomáhají. Brumbálova armáda je ukončena, protože na ni přišla Umbridgeová a Harrymu hrozí vyhazov. Ale Brumbál vezme všechno na sebe a uteče ministrovi kouzel. Protože se Harry jednou podíval do Snapeových myšlenek a Snape ho uvidí, hodiny nitrobrany pro Harryho končí.
Další zápas ve famfrpálu Nebelvír příšerně prohrál. Při dalším zápase Harryho a Hermionu vyruší Hagrid, jenž je odvede do lesa, kde jim ukáže svého bratra: Drápa. Dráp je obr a Hagrid se jej snaží naučit slušnému chování. Harrymu a Hermioně je ukázal, protože chce, aby se o něj někdo postaral, až on bude vyhozen. Nebelvír nakonec zápas vyhrál, díky čemuž vyhrál celý famfrpálový pohár.
Nastává období NKÚ. Studenti pátého ročníku musí udělat zkoušky Náležité kouzelnické úrovně. Harry při jedné z nich vyčerpáním usíná a zase se mu zdá sen. Tentokrát je na Odboru záhad, kde Voldemort drží Siriuse, protože od něj chce, aby mu donesl nějakou věštbu. Sirius ji ale nechce přinést. Harry se společně s Hermionou, Ronem, Nevillem, Lenkou Láskorádovou a Ginny vydávají na ministerstvo, tady ale Sirius není. Místo něj jsou tady smrtijedi. Harry najde věštbu, o které Voldemort ve snu mluvil, a taky protože na ní bylo jeho jméno. Smrtijedi začínají Harryho kamarády přemáhat, když vtom se dovnitř vrhnou členové Fénixova řádu. Při následujícím boji se věštba bohužel rozbije. Překvapení smrtijedi brzo prohrají, ale to ještě stihne Belatrix zabít Siriuse. Harry se ji pokusí pomstít, ale objeví se tam Voldemort, který málem zabije Harryho. Harryho zachránil Brumbál, ten svádí s Voldemortem urputný souboj, z něhož nevychází žádný vítěz. Voldemort utíká, ale to je ještě zahlédnut pracovníky ministerstva, kteří jdou právě do práce. Celý svět se tedy dozvídá, že Harry mluvil po celou dobu pravdu. Po boji mu Brumbál všechno vysvětluje: Voldemort se Harryho pokusil zabít, protože slyšel část věštby, jejíž zbytek si chtěl poslechnout pomocí záznamu, který byl umístěn v Odboru záhad, protože si myslel, že tak zjistí jak Harryho zabít. V další části věštby stojí: "Jeden z nich musí zemřít rukou druhého, neboť ani jeden nemůže žít, jestliže druhý zůstává naživu..." Celá věštba je o tom, že v určitém datu se má narodit dítě, jež se postaví Pánu zla. Toto dítě bude mít silu, kterou Pán zla nezná. Pán zla jej poznamená jako sobě rovného. Takže Harry se stane vrahem, nebo obětí...
Za to že upozornili svět na příchod lorda Voldemorta získali Lenka, Ginny, Nevile, Ron, Hermiona a Harry pro své koleje body a Nebelvír zase vyhrál školní pohár.
Mozkomoři se přidali na stranu Pána zla a Umbridgeová odešla z Bradavic. Tak končí pátý rok ve Škole čar a kouzel v Bradavicích.

 

 

Ach jo
Jedno z mnoha děl filozofa Roberta Fughuma

o

neobyčejném rozebírání obyčejných věcí. Ohsahuje drobné příběhy, úvahy
a

filozofické postřehy z každodenního života. Vzbudí ve vás zájem o věci, které jsou automatické, o kterých mnohdy ani nevíte, že je děláte. Některé příběhy jsou pro zasmání a další vás nutí k zamyšlení. Dílo zaujme a strhne a nevíte, kdy přestat. Z mnoha historek si vybere každý. Návaznost neexistuje, můžete ji tedy číst i odprostřed. Vřele doporučuji.

 

 

 

Adamité

První zpěv naznačuje vznik adamitů, popis jejich filozofie. Postava nazvaná Mojžíš pálí bibli jako satanský text napsaný lidmi. Všichni jásají, že v nich je Bůh a že je určitě super, když bude každá žena patřit všem atd. Mojžíš: "Zítra hubme Satanova syna,
pro dnes rozkoše se chopme číší!
Na kobercích květů, v libém šeru
Objímejme vábnou boží dceru;
blaha zdroj, co ze rtů sladkých prýští..."
Ve druhém zpěvu (bez úvodního textu) se seznamujeme s Adamem a Henochem, kteří cítí, že s adamitskou vírou je něco v nepořádku. Sami se adamity necítí, ale již nyní předpovídají, že právě oni dva budou vždy samotné jádro adamitů. Zpěv třetí: skupina se vrací z loupežné výpravy. Samson přináší k nohám Mojžíše krásnou živou ženštinu, ten dožaduje vysvětlení, co to má znamenat - ačkoliv obvykle zajatce neberou, Samson se rozhodl tuto kněžku ušetřit a žádá od Mojžíše, aby ji přijal mezi adamitky. Kain odporuje, že ji mají zabít.
Ve třetím zpěvu je vícekrát hezky popsaná krutost adamitů:
Kain: "Na kamenné desce, mnichů hrobě,
mladistvá se matka choulila,
k ňadru krásné přivíjejíc robě
ustrašeně zraky poulila.
Chvíli zřel jsem pěkné na skupení --
matka zděšena své robátko
šatem zastřela jak po lupení
růže ukrývá své poupátko --
zafičel můj cep a rudou vlnou
zbordil poupátko i růži plnou..."
Mojžíš nakonec řekne, že kněžka je krásná a proto "bohů sestrou dívenka tak buď", k radosti Adama, který v ní spatřuje nebezské anděly. Ve čtvrtém zpěvu se blíže seznamujeme se Sulamit, adamitkou, která ačkoliv dává všem, miluje Adama, a krásná i když stále ještě spící kněžka je jí trnem v oku.
Lilita a Jiřík se také objevují zde, jsou to adamitské děti, malé, hodné, nevinné (Lilita si stěžuje na Kaina. Dost pravděpodobně by Kain rád i ji anebo s ní občas i něco má, holt všechny ženy všem, tak i ty malé). Ještě se tu objevuje první zmínka o tom, že se Táborníci chystají na adamitky.
V pátém zpěvu se probouzí Jitka, krásná kněžka. Adam jí vysvětluje, že se nemá čeho bát, že ji ochrání atd. - prostě že ji miluje. Adam od ní odejde. Přijde za ní Sulamit, ta Jitce s dýkou v ruce vysvětlí, že Adam patří jen jí a zabije ji.
Zpěv šestý: Adamité se chtějí potěšit s krásnou kněžkou, a i když Henoch i Samson nenápadně naznačují, že až bude zcela zdravá, bude s ní více "srandy", Mojžíš s adamity souhlasí a v čele všech se vydá do jeskyně, kde spí už mrtvá kněžka. V jeskyni Adam klečí nad kněžkou. Oznámí všem, že je mrtvá a pak se chytne s Mojžíšem, že už s nimi nebude, že už nechce být adamitou. Mojžíš souhlasí a vydá rozkaz, aby tedy Adama upálili - vtom vstává Sulamit, ať si to rozmyslí, že ona chce s Adamem. Což tedy Mojžíšovi vůbec nevadí, a tak dají přioutat k hranici Adama i Sulamit.
Rozhodnou se ale hranici zapálit až poté, co svedou boj s Táborníky.
Zpěv sedmý: Zatímco jsou všichni adamiti šťastní, přichází k nim husický kněz, aby jejich víru obrátil správným směrem; dal jim šanci obrátit se. Ale smůla, Mojžíš ho setne kyjem. Tak začne boj. Z dálky na ně střílí nějaký tábornický lučišník povzbuzován slepou starou ženštinou z tábora. Zabije Adu i Mojžíše (Mojžíš je trochu překvapen a i s šípem v boku strašně dlouho mluví než umře). Žižka vyzývá své lidi, aby je hezky pobili a zajatce nebrali.
Kain čapne Lilitu a snaží se s ní utéci kamsi pryč (té se to moc nelíbí). Samson tedy "majzne" Kaina kyjem a obě děti chce vzít do bezpečí.
"Proti nim se čeří, vypíná
vlna boje děsném ve příboji
a v ní Samson s něžným břemenem
navždy pohřbil strašnou sílu svoji..."
Je po bitvě, Žižka nakazuje nechat Henocha živého, jako staršího, který podá svědectví o barbarství adamitů. Potom si všimnou i Adama a Sulamit. Henoch jim říká, že jsou "husité to námi zajatí", ale Adam se práskne tím, že není adamita ani husita. "Kým tedy jsi?" ptají se táborníci, on chvíli mluví, vysvětluje jim svou filozofii života. Žižka však prohlásí: "Adamitů horší bludař jest" a tak zapalí hranici a Adam i Sulamit umírají. POSTAVY: Vedlejší postavy ze skupiny adamitů: adamité a adamitky - blíže neurčený počet členů náboženské skupiny, Ada, Samson, Jubal, Kain - záporná postava, Lilita + Jiřík: adamitské děti, symboly nevinnosti Postavy ze skupiny táborské: husitský kněz, Hoch - z družiny táborníků zabije Adu i Mojžíše, Tábornitka - slepá žena, dodávající odvahu Hochovi, vůdce čety táborské - Jan Žižka Ústřední postavy
Mojžíš: vůdce skupiny
Sulamit: miluje Adama
Henoch: starší muž; přítel Adama - pochybuje o Mojžíšově učení
Adam: mladý muž, zamiluje se do Jitky, pochybuje o Mojžíšově učení
Jitka: překrásná kněžka, kterou zabije Sulamit
ČAS: Určení času je obzvláště složité. V celém románu není ani zmínka o datu či době, po jakou se odvíjí děj. První zpěv naznačuje samotný vznik adamitů, poslední pak jejich konec. Z historických pramenů se mi podařilo zjistit, že adamité se od ostatních husitů odloučili na podzim

1420 a u Nežárky byli poraženi na jaře roku 1421. Lze tedy předpokládat, že se děj básně neodehrává déle než rok.

PROSTOR: Explicitně není nikde uvedeno, můžeme se ale domnívat, že se jedná o Ostrov u Hamru nad Nežárkou, čemuž nasvědčuje i zpěv první: "Ostrove! Jak snící pachole v Nežárčině odpočíváš lůně..." SMYSL A HODNOTA DÍLA: Kromě zřejmého účelu informovat a předvést situaci adamitů, nese zajisté báseň poselství o době, v níž byla napsána. Nácházíme zde rozpory mezi kolektivem a jedincem, ideály a skutečností i idealismem a materialismem. Tyto rozpory prochází celým dílem, nejvíce je však pociťujeme u Adama i Honecha ve druhém zpěvu a v samotné dějové zápletce.
Jako podstatné pro dnešní čtenáře považuji
informaci
o samotné skupině adamitů, ale i o krutosti, která je v básni (obdobně jako ve skutečnosti) doménou adamitů, stejně jako husitů.
Toto dílo nepovažuji za vyhaslé, neboť problémy, na které Čech reagoval ve druhé polovině 19. století, jsou v určitých adaptacích aktuální i v dnešní době.
Čech hlavně varuje: Svobodu ano, ale všeho s mírou - jinak to zle dopadne a
cesty

zpět není.

 

ZÁVĚR:

Kniha má něco kolem 100 stran. Obsahuje spoustu přírodní lyriky, takže kdo není na tento druh literatury zvyklý, velmi pravděpodobně se mu bude číst dost špatně.

Adelheid

Do pohraniční vesnice přijíždí těsně po skončení 2
. světové války poručík Viktor Chotovický, příslušník zahraničního odboje v
Anglii
, který je pověřen správou znárodněného majetku německého fašisty Heidenmanna. Toho pro jeho vyznání uvěznili a má být souzen. Jeho dcera Adelheid čeká v lágru na odsun.
Při příjezdu do vesnice Viktora zadrží místní hlídka. Je mu totiž nevolno, a tak ani nevnímá, když ho žádají
o
legitimaci. Když se ale postaví, udělá se mu lépe, ale chce pokračovat v tom, co začal. Proto po vystoupení z vlaku udeří jednoho z vojáků. Rázem se ocitá na stanici. V batohu mu najdou osobní průkaz. Protože je dobrým přítelem štábního majora, který mu může potvrdit jeho totožnost, okamžitě se mu strážmistr Hejna omluví a pošle ho na statek, kde má udělat soupis všech cenných věcí a kde teď bude žít.
Cestou málem šlápne na minu, když jde místo po
silnici

po zaminovaném poli, ale včas ho místní lidé zastaví. Brzy se sžije s vydrancovaným statkem, který vypadá spíš jako zámeček, i s jeho okolím. Jako služku dostává Adelheid. Zanedlouho se i dozví, že to je dcera bývalého majitele tohoto domu. Ač není Adelheid z nejhezčích, práci vykonává velmi dobře a Viktora k ní něco přitahuje. Viktor dokonce zažádá o dovolení, aby tu s ním mohla bydlet a nemusela se vracet každý den do lágru. Adelheid se o něho stará, vaří mu a uklízí, ale moc spolu nemluví. Němka neumí česky a Viktor zas nerozumí německy.
Na Němce se tu obecně pohlíží s nenávistí. Viktor ale pozná, že Němci nejsou horší než Češi. Češi totiž nedokáží odpustit a soucítit se slabším a poraženým nepřítelem. Po čase stráví Viktor noc s Adelheid. Ráno se ale Adelheid dozví, že byl její otec popraven, a začne chodit na mše do kostela. Tam se jednou také objeví její pohřešovaný bratr Hansgeorg. Všimne si ho ovšem strážmistr Hejna a střílí po něm. Hansgeorg raněn utíká a Adelheid tím zůstávají jen asi dva dny s Viktorem, než začne být vyšetřována. Hned ale ten večer přijde její bratr na statek, Viktora na žádost Adelheid jen omráčí a strážmistra Hejnu zabije.
Vojáci je brzy dopadnou: Hansgeorga na pokraji smrti v lese a Adelheid na nádraží. Před sebou má teď soud. Viktor se jí snaží pomoci, zamiloval se totiž do ní. Před soudem spolu s pomocí překladatelky mluví. Viktor se jí přizná, že už nemá nikoho jiného než ji, ale Adelheid ho jen lituje a ani se na něj nepodívá. Poté si chce odskočit na záchod. Najdou ji tam však oběšenou. Příčinou smrti je sebevražda. Všichni Němci mají být vyslýcháni a když uvidí Viktora, vrhnou se na něj. Viktor odjíždí z vesnice sám, bez iluzí a s pocitem zmaru.

 

 

 

 

 

 A anděl mlčel

Hlavní postavou
románu je Hans Schnitzler, voják-zběh. Vrací se do Kolína nad Rýnem, kde nejprve narazí na tvář anděla v rozbombardovaném vchodu do nemocnice. Příběh začíná 8.5.1945, kdy se Hans vrací do svého rodiště. Nejprve jde do nemocnice, kde hledá paní Gompertzovou, aby jí dal závěť jejího manžela, který byl místo Hanse zastřelen. Jeptiška, která je v nemocnici, mu dá něco málo k jídlu a Hans poté s jedním lékařem usmlouvá, že mu dá protizákonně papíry někoho mrtvého, aby mohl přežít. Hans paní Gompertzovou, jež byla z nemocnice propuštěna, najde a řekne jí (jen z části), jak to bylo se smrtí jejího manžela a předá jí jeho závěť. Hans se rozhodne vrátit i plášť, který si vzal v nemocnici, když mu byla
zima

. Najde ženu, které patřil a vrátí jí ho, zeptá se, zdali by u ní mohl na noc zůstat a ona svolí (stejně totiž nechce být sama - den předtím jí totiž zemřelo dítě). Nakonec se u ní zabydlí a několik týdnů u ní jen odpočívá a ona mu obstarává jídlo. Žena, u níž žije, se jmenuje Regina. Regina s Hansem se začnou sbližovat a nakonec se do sebe zamilují. Hans začne také obstarávat jídlo, což je ta nejtěžší věc v rozbombardovaném poválečném Německu. Z Hanse se stane i zloděj, krade brikety, které má pro sebe a Reginu, ale dá je i kaplanovi z jednoho kostela, kam dříve (ještě před válkou) chodíval. Kaplan mu zase dá nějaké jídlo a víno. Regina se rozhodne jít dát krev, protože i za to dostane nějaké peníze. Shodou okolností dá krev dceři bohatého pana Fischera a dostane za to peníze a další shodou náhod je, že právník pan Fischer má spojitost s paní Gompertzovou, která je velmi vážně nemocná a umírá. Nakonec, když paní Gompertzová zemře, Fischer závěť najde a dá ji panu Gompertzovi, otci jejího manžela a ten ji roztrhá. Vše končí tak, kdy pan Fischer, odporný a hamižný člověk, který je ale uznávaný a velebený (vždy využíval situace - např. za války je členem NSDAP a využívá toho, ale na druhé straně má potvrzení od arcibiskupa, že členem je pouze z toho důvodu, aby mohl pomáhat církvi), po pohřbu sedí s panem Gompertzem na zadku sochy anděla, která se pod jeho vahou více propadá do rozblácené země.

 

 

"A anděl mlčel; nechal se tlačit dolů vahou obou mužů; jeho nádherné lokny byly obklíčeny žbluňkajícím bahnem a zdálo se, že pahýly rukou sahají stále hlouběji do nitra země."